Podmínky služby

Společnost Digital Invest (dále jen "Vydavatel"), zjednodušená akciová společnost pro jednu osobu, se základním kapitálem 20 000 €, zapsaná v obchodním a obchodním rejstříku Nanterre pod číslem 433 694 332, se sídlem soc. na 13 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, je vydavatelem webu a mobilního telefonu dostupného na URL adrese www.úklid.tn (dále jen „Stránky“) a mobilní a tabletové aplikace „Údržba“ (dále jen „Aplikace“).

Účelem těchto všeobecných podmínek užívání (dále jen „VOP“) je stanovení podmínek pro přístup na Stránku a do Aplikací a pro využívání služeb nabízených na Stránkách a Aplikacích (dále jen „Služby“). Podmínky se vztahují na jakoukoli variaci nebo rozšíření stránek na stávajících nebo budoucích sociálních a/nebo komunitních sítích.

Jakákoli významná osoba, která má přístup ke Stránkám a Aplikacím, bez ohledu na jejich status (individuální nebo profesionální), místo, kde se nachází, způsoby připojení ke Stránkám a Aplikacím, předmět a účel jejich přístupu na Stránku a k Aplikacím a/nebo užívání Služeb, je uživatel (dále jen „Uživatel“).

ČLÁNEK 1. PŘIJETÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ 

Předpokládá se, že Uživatel zná a bez výhrad přijímá všechny VOP pouhým připojením k Stránce a Aplikacím a používáním Služeb, bez ohledu na používané digitální přijímací terminály.

Podmínky platí současně (i) ​​se zvláštními podmínkami platnými pro určité služby, tyto různé podmínky použití budou uživatelům oznámeny, když se zaregistrují pro příslušné služby (ii) Charta osobních údajů a souborů cookie přístupná.

 Pokud Uživatel nepřijme všechny nebo část dokumentů uvedených výše, musí Stránku přestat používat.

Vydavatel může podmínky VOP kdykoli upravit. Uživatel je výslovně informován, že platná verze je ta, která je umístěna online na Stránkách a Aplikacích, k datu jeho připojení k jakékoli ze Služeb, které Uživatel bere na vědomí a přijímá bez omezení, zavazuje se odkázat na systematicky při každém připojení.

ČLÁNEK 2. PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A POZASTAVENÍ SLUŽEB

2.1 Dostupnost stránek a aplikací

Vydavatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby zajistil, že přístup a provoz Stránek a Aplikací budou zaručeny 24 hodin denně, 24 dní v týdnu bez přerušení s tím, že tento závazek je pouze závazkem. Vydavatel však nemůže nést odpovědnost v případě dočasné nedostupnosti stránek, aplikací a služeb (i) v případě údržby stránek, aplikací nebo serverů, na kterých jsou hostovány, (ii) v případě výskytu události mimo její vůli a kontrolu a (iii) v důsledku vyšší moci. Vydavatel bude Uživatele o nedostupnosti předem informovat, pokud je událost na počátku nedostupnosti předvídatelná.

2.2 Pozastavení přístupu

Vydavatel si vyhrazuje právo pozastavit přístup ke Službám (i) v případě ztráty, odcizení a/nebo podvodného použití Identifikátorů Uživatele, o kterém jej Uživatel informoval, (ii) v případě použití, které není v souladu s ustanovení této smlouvy, (iii) v případě údržby. Vzhledem k těmto přerušením a následkům, které z nich mohou pro uživatele vyplývat, nelze převzít odpovědnost vydavatele.

ČLÁNEK 3. Povinnost bdělosti – Prostředky používané k boji proti nezákonným činnostem

Každý uživatel potvrzuje, že byl informován o tom, že je implementováno následné moderování interaktivních služeb za účelem kontroly, odstranění nebo úpravy obsahu publikovaného uživateli, který by se zdál být v rozporu s platnými zákony a předpisy, nebo který by byl jako takový nahlášen soudní orgán.

Každý uživatel potvrzuje, že byl informován o tom, že varovný systém je kdykoli zpřístupněn jakékoli osobě, která si přeje nahlásit zveřejnění jakékoli sporné zprávy, o níž by mohl vědět, zejména těch, které se týkají trestných činů uvedených v článku 24. odstavce 5 a 8 zákona o tisku a článek 227-23 trestního zákoníku, jako je omlouvání zločinů proti lidskosti, podněcování k rasové nenávisti, dětská pornografie, a to v souladu s ustanoveními článku 6-I-7 odst. 3 a 4 zákona o důvěře v digitální ekonomiku ze dne 21. června 2004.

Pro uplatnění této možnosti musí uživatel kliknout na odkaz „nahlásit nezákonný obsah“, který je pro tento účel poskytnut a je přístupný na domovské stránce Služeb a/nebo na jakémkoli jiném místě, které se zdá být pro vydavatele vhodnější, a to tak, že bude věnovat pozornost identifikaci spornou zprávu, a vysvětlit, v čem je v rozporu s platnými právními předpisy, pak u fyzických osob uvede příjmení, jméno, adresu a telefonní číslo, u právnických osob název, firmu, adresu. , telefonní číslo a totožnost jejich zákonného zástupce.

Rozumí se, že za zneužití této možnosti pravděpodobně nese odpovědnost osoba, která ji využije. Zejména mohou vést k soudnímu řízení:

  • nahlášení zprávy nebo činnosti jako nezákonné pouze za účelem jejich odstranění nebo zastavení jejich šíření s vědomím, že tyto informace jsou nepřesné;
  • vypovězení skutečnosti, která pravděpodobně povede k právním sankcím a o které je známo, že je zcela nebo částečně nepřesná, učiněná jakýmkoli způsobem komunikace, včetně elektronické, a namířená proti konkrétní osobě.

ČLÁNEK 4. SPRÁVCE STRÁNKY

Funkcí správce Stránek je zaručit řádné fungování Stránek a zajistit jejich bezpečnost. Součástí jejího poslání je usnadnit aplikaci těchto Všeobecných podmínek použití a zajistit spravedlivé a odpovědné chování každého Uživatele. Pro jakékoli informace můžete kontaktovat housekeeping.tn@gmail.com.

ČLÁNEK 5 | REKLAMA A PARTNERSTVÍ

7.1 Reklama

Uživatel je informován, že bezplatný a otevřený přístup k obsahu a službám Stránek, jakož i k Aplikacím (kromě předplatitelských edic), je financován z příjmů souvisejících s reklamou vysílanou na těchto plochách.

Bere na vědomí, že výměnou za své právo používat tento obsah a Služby v otevřeném a bezplatném přístupu přijímá a nebude bránit zobrazování reklam na Stránkách a Aplikacích. 

Vydavatel dále používá soubory cookie pro reklamní účely: interní soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Tyto soubory cookie se používají k zobrazování relevantních reklam uživatelům. Uživatel je vyzván, aby si přečetl Chartu osobních údajů a souborů cookie, kde naleznete další informace o používání souborů cookie vydavatelem pro reklamní účely.

Obsah partnerských stránek zůstává jejich duševním vlastnictvím. Jakákoli reprodukce, publikování nebo redistribuce jakýmikoli prostředky je zákonem zcela zakázána bez písemného souhlasu příslušných partnerů.

Tyto Všeobecné podmínky používání se nevztahují na obsah a nabídky partnerů, proto se doporučuje, aby si Uživatelé přečetli všeobecné podmínky používání a všeobecné podmínky prodeje partnerských stránek.

ČLÁNEK 6. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Obsah Služeb

Obsah Stránek a Aplikace a používání Služeb, chráněné zákonem, a zejména ustanoveními Kodexu duševního vlastnictví, jsou určeny výhradně pro informaci a osobní použití Uživatele, který požívá práva na soukromé, ne -hromadné a nevýhradní použití.

S výjimkou výslovného a předchozího souhlasu vydavatele veškerá reprodukce, znázornění a použití jiné než výše uvedené a zejména:

i) jakékoli úpravy, zpřístupnění veřejnosti na její žádost či nikoli, distribuce, redistribuce v jakékoli formě, vytváření sítí, veřejné sdělování všech nebo části děl, služeb, značek a všech prvků chráněných nebo pravděpodobně chráněných duševním vlastnictvím vlastnické právo reprodukované na Stránce a v Aplikacích;

(ii) jakékoli vytěžování nebo opětovné použití, včetně pro soukromé účely, podstatné části obsahu databází tvořených stránkou a aplikacemi;

(iii) jakékoli opakované a systematické vytěžování nebo opětovné použití, a to i pro soukromé účely, i nepodstatné části obsahu databází tvořených Stránkou a Aplikacemi;

(iv) jakýkoli odkaz, přístup, úprava, přidání, smazání, které se vztahuje k automatizovanému systému zpracování online publikování a upravuje podmínky publikace nebo redakční politiku.

6.2 Uživatelské příspěvky

Uživatel prohlašuje a zaručuje:

– být vlastníkem nebo držitelem nezbytných práv a/nebo oprávnění týkajících se autorských práv, osobnostních práv nebo jiných práv duševního a/nebo průmyslového vlastnictví případně spojených s jeho příspěvkem;

– těžit z předchozího písemného oprávnění každé fyzické osoby identifikovatelné v jejím příspěvku k použití svého jména a/nebo své image a/jejího hlasu pro účely jejich distribuce ve Službách.

Výměnou za používání Služeb uživatel bezplatně postupuje Vydavateli svá práva ke svým Příspěvkům pro následující použití:

(i) reprodukce, zcela nebo částečně, jejích příspěvků, jejich integrace a komunikace na Stránkách a Aplikacích, ať už jsou doprovázeny jiným obsahem či nikoli, jakož i jejich sdělování veřejnosti prostřednictvím jakýchkoli dosud známých nebo neznámých komunikačních médií ;

(ii) přizpůsobení pro účely výše uvedených práv.

Toto postoupení je vydáváno zdarma pro celý svět a po celou dobu trvání právní ochrany.

6.3 Ochranné známky

Ochranné známky, loga, názvy společností, obchodní názvy, značky a doménové jméno vydavatele a zejména registrovaná ochranná známka „HOUSEKEEPING“ a související logo (loga) jsou rozlišovacími znaky. S výjimkou výslovného a předchozího povolení jakékoli použití těchto rozlišovacích znaků, jakož i jakýchkoli jiných rozlišovacích znaků patřících Vydavateli nebo třetím stranám, vystavuje Uživatele trestnímu a/nebo občanskoprávnímu řízení. 

článek 7. Oprávnění k vysílání

Dodržováním těchto Zvláštních podmínek používání uživatel souhlasí s tím, že veškerý obsah nebo část obsahu zveřejněného na jeho blogu nebo že komentáře zveřejněné na Stránkách mohou být zpřístupněny, a to buď přímo, nebo prostřednictvím odkazů s partnery Vydavatele, zejména pro propagaci Stránek – na domovské stránce Stránek a/nebo při vydávání časopisu HOUSEKEEPING za předpokladu, že bude případně respektována jeho anonymita.

Pokud máte nějaké otázky o výhodách, prosím nous contacter.