Kasutustingimused

by Majapidamismeeskond

Nanterre'i kaubandus- ja äriregistris numbriga 20 000 433 registreeritud äriühing Digital Invest (edaspidi "väljaandja"), üheisikuline lihtsustatud aktsiaselts aktsiakapitaliga 694 332 eurot, mille asukoht on sotsiaalne. aadressil 13 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, on veebisaidi väljaandja ja mobiilile juurdepääsetav URL-aadress www.majapidamine.tn (edaspidi „Sait“) ja „Majapidamine“ mobiili- ja tahvelarvutirakendused (edaspidi „Rakendused“).

Käesolevate üldiste kasutustingimuste (edaspidi "GTU") eesmärk on kehtestada tingimused saidile ja rakendustele juurdepääsuks ning saidil ja rakendustes pakutavate teenuste (edaspidi "teenused") kasutamiseks. Tingimused kehtivad saidi mis tahes variatsioonile või laiendusele olemasolevates või tulevastes sotsiaalsetes ja/või kogukonnavõrgustikes.

Kõik suured isikud, kellel on juurdepääs saidile ja rakendustele, olenemata nende staatusest (isiklik või professionaalne), kohast, kus nad asuvad, saidi ja rakendustega ühenduse loomise viisidest, saidile juurdepääsu objektist ja eesmärgist ning Rakendustele ja/või Teenuste kasutamisele, on kasutaja (edaspidi "Kasutaja").

ARTIKKEL 1. ÜLDISTE KASUTUSTINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE 

Eeldatakse, et kasutaja teab ja nõustub ilma reservatsioonideta kõigi T&C-dega, lihtsalt ühendudes saidi ja rakendustega ning kasutades teenuseid, olenemata kasutatavatest digitaalse vastuvõtu terminalidest.

T&C-d kehtivad samaaegselt (i) teatud teenuste suhtes kohaldatavate eritingimuste suhtes, neist erinevatest kasutustingimustest teavitatakse kasutajaid, kui nad registreeruvad asjaomaste teenuste jaoks (ii) juurdepääs isikuandmete ja küpsiste hartale.

 Kui kasutaja ei aktsepteeri kõiki või osa ülalnimetatud dokumente, peab ta Saidi kasutamise lõpetama.

Väljaandja võib T&C tingimusi igal ajal muuta. Kasutajat teavitatakse sõnaselgelt, et kehtiv versioon on see versioon, mis on saidile ja rakendustesse postitatud tema mis tahes teenusega ühenduse loomise kuupäeval, mida kasutaja tunnistab ja nõustub piiranguteta, kohustub sellele viitama. süstemaatiliselt iga ühenduse ajal.

ARTIKKEL 2. JUURDEPÄÄS TEENUSELE JA TEENUSTE PEATAMINE

2.1 Saidi ja rakenduste saadavus

Väljaandja kohustub tegema kõik endast oleneva, et tagada saidile ja rakendustele juurdepääs ja nende toimimine 24 tundi ööpäevas, 24 päeva nädalas ilma katkestusteta, täpsustades, et see kohustus on vaid vahendite kohustus. Väljaandjat ei saa siiski pidada vastutavaks saidi, rakenduste ja teenuste ajutise kättesaamatuse korral (i) saidi, rakenduste või serverite, kus neid majutatakse, hoolduse korral, (ii) sündmused väljaspool tema tahtmist ja kontrolli ning (iii) vääramatu jõu tõttu. Toimetaja teavitab Kasutajat kättesaamatusest eelnevalt, kui kättesaamatuse põhjustanud sündmus on ettenähtav.

2.2 Juurdepääsu peatamine

Väljaandja jätab endale õiguse peatada juurdepääs teenustele (i) kasutaja tunnuste kaotamise, varguse ja/või petturliku kasutamise korral, millest viimane on teda teavitanud, (ii) kasutamise korral, mis ei ole kooskõlas selle sätteid, (iii) hooldustööde korral. Väljaandja ei saa võtta vastutust nende katkestuste ja nendest tulenevate tagajärgede tõttu Kasutajale.

ARTIKKEL 3. Valvsuskohustus – Ebaseadusliku tegevuse vastase võitluse vahendid

Iga kasutaja kinnitab, et teda on teavitatud sellest, et interaktiivsetes teenustes rakendatakse tagantjärele modereerimist, et kontrollida, kustutada või muuta kasutajate avaldatud sisu, mis näib olevat vastuolus kehtivate seaduste ja määrustega või millest oleks sellisena teatanud õigusasutus.

Iga kasutaja kinnitab, et teda on teavitatud sellest, et hoiatussüsteem tehakse igal ajal kättesaadavaks kõigile isikutele, kes soovivad teatada teenustes avaldatud mis tahes vastuolulise sõnumi, millest nad võivad teadlikud olla, eriti need, mis on seotud artiklis 24 sätestatud rikkumistega. ajakirjandusseaduse lõiked 5 ja 8 ning karistusseadustiku artiklid 227-23, nagu inimsusevastaste kuritegude vabandamine, rassilise vihkamise õhutamine, lapsporno ja see vastavalt artikli 6-I-7 sätetele. 3. juuni 4. a Digimajanduse usalduse seaduse lõiked 21 ja 2004.

Selle võimaluse kasutamiseks peab kasutaja klõpsama selleks ettenähtud lingil "teata ebaseaduslikust sisust", mis on ligipääsetav Teenuste avalehel ja/või mis tahes muus kohas, mis tundub väljaandjale paremini sobivat, püüdes tuvastada vaieldav sõnum ja selgitada, kuidas see on vastuolus kehtivate seaduste ja määrustega, esitades seejärel füüsiliste isikute perekonnanime, eesnime, aadressi ja telefoninumbri ning juriidiliste isikute puhul nende nime, ettevõtte nime, aadressi. , telefoninumber ja nende seadusliku esindaja andmed.

On arusaadav, et selle võimaluse kuritarvitamine toob tõenäoliselt kaasa selle isiku vastutuse. Eelkõige võivad need põhjustada kohtumenetlust:

  • sõnumist või tegevusest teatamine ebaseaduslikuks, mille ainus eesmärk on see eemaldada või selle levitamine lõpetada, teades, et see teave on ebatäpne;
  • denonsseerimine, mis on tehtud mis tahes sidevahendi abil, sealhulgas elektrooniliselt, ja suunatud konkreetse isiku vastu, faktist, mis tõenäoliselt toob kaasa õiguslikud sanktsioonid ja mis on teadaolevalt täielikult või osaliselt ebatäpne.

ARTIKKEL 4. SAIDI ADMINISTRAATOR

Saidi haldaja ülesanne on tagada saidi nõuetekohane toimimine ja selle turvalisus. See on osa tema missioonist hõlbustada käesolevate üldiste kasutustingimuste rakendamist ning tagada iga kasutaja aus ja vastutustundlik käitumine. Igasuguse teabe saamiseks võite võtta ühendust aadressil housekeeping.tn@gmail.com.

ARTIKKEL 5. REKLAAM JA PARTNERLUSED

7.1 Reklaam

Kasutajat teavitatakse, et tasuta ja avatud juurdepääsu saidi sisule ja teenustele, samuti rakendustele (v.a. tellijaväljaanded) rahastatakse nendel kohtadel levitatava reklaamiga seotud tuludest.

Ta tunnistab, et vastutasuks oma õiguse eest kasutada seda sisu ja teenuseid avatud ja tasuta juurdepääsuga nõustub ta reklaamide kuvamisega saidil ja rakendustes ega ole selle vastu. 

Väljaandja kasutab küpsiseid ka reklaamieesmärkidel: siseküpsiseid ja kolmandate osapoolte küpsiseid. Neid küpsiseid kasutatakse kasutajatele asjakohaste reklaamide kuvamiseks. Kasutajal palutakse tutvuda isikuandmete ja küpsiste hartaga, et saada rohkem teavet väljaandja küpsiste kasutamise kohta reklaamieesmärkidel.

Partnersaitide sisu jääb nende intellektuaalseks omandiks. Mis tahes reprodutseerimine, taasavaldamine või levitamine mis tahes viisil on seadusega täielikult keelatud ilma asjaomaste partnerite kirjaliku loata.

Käesolevad üldised kasutustingimused ei kehti partnerite sisu ja pakkumiste kohta, seetõttu on Kasutajatel soovitatav tutvuda partnersaitide üldiste kasutustingimuste ja müügi üldtingimustega.

ARTIKKEL 6. INTELLEKTUAALOMAND

6.1 Teenuste sisu

Saidi ja rakenduste sisu ning teenuste kasutamine, mis on kaitstud seadusega ja eelkõige intellektuaalomandi koodeksi sätetega, on mõeldud eranditult teabe ja isiklikuks kasutamiseks kasutajale, kellel on õigus privaatsele, mitte ainult. - kollektiivne ja mitteeksklusiivne kasutamine.

Välja arvatud kirjastaja selgesõnalisel ja eelneval loal, on igasugune reprodutseerimine, esitus ja kasutamine, välja arvatud ülalnimetatu, ja eelkõige:

i) teoste, teenuste, kaubamärkide ja kõigi intellektuaalkaitsega kaitstud või tõenäoliselt kaitstud elementide või nende osade mis tahes kohandamine, üldsusele kättesaadavaks tegemine või mitte, levitamine, mis tahes vormis edasijagamine, võrkude loomine, avalik edastamine. saidil ja rakendustes reprodutseeritud omandiõigus;

(ii) saidi ja rakenduste moodustatud andmebaaside sisu olulise osa väljavõtte või taaskasutamise, sealhulgas eraeesmärkidel;

(iii) Saidi ja rakenduste moodustatud andmebaaside sisu isegi mitteolulise osa korduv ja süstemaatiline väljavõte või taaskasutamine, sealhulgas eraotstarbel;

(iv) mis tahes link, juurdepääs, muutmine, lisamine, kustutamine, mis on seotud veebiavaldamise automatiseeritud töötlemissüsteemiga ja muudab avaldamise tingimusi või toimetuspoliitikat.

6.2 Kasutajate kaastööd

Kasutaja kinnitab ja garanteerib:

– olema vajalike autoriõiguse, isikuõiguste või muude intellektuaal- ja/või tööstusomandi õigustega seotud õiguste ja/või volituste omanik või valdaja, mis võivad olla seotud tema panusega;

– saama kasu iga kaastöös tuvastatava füüsilise isiku eelnevast kirjalikust loast kasutada oma nime ja/või oma pilti ja/ häält nende teenustes levitamiseks.

Vastutasuks teenuste kasutamise eest loovutab Kasutaja tasuta avaldajale oma õigused oma kaastööle järgmisteks kasutusteks:

(i) selle kaastööde täielik või osaline reprodutseerimine, nende integreerimine ja edastamine saidil ja rakendustes koos muu sisuga või ilma, samuti nende avalikkusele edastamine mis tahes seni teadaoleva või teadmata sidemeedia kaudu ;

ii) kohandamine eespool nimetatud õiguste eesmärgil.

See lähetus väljastatakse tasuta kogu maailmale ja kogu õiguskaitse kehtivuse ajaks.

6.3 Kaubamärgid

Väljaandja kaubamärgid, logod, ettevõttenimed, kaubanimed, märgid ja domeeninimi ning eelkõige registreeritud kaubamärk "HOUSEKEEPING" ja sellega seotud logo(d) on eraldusmärgid. Välja arvatud selgesõnalisel ja eelneval loal, võib nende eraldusmärkide, aga ka muude kirjastajale või kolmandatele isikutele kuuluvate eristavate tähiste kasutamine avastada Kasutaja kriminaal- ja/või tsiviilmenetluse. 

artikkel 7. Ringhäälingu luba

Järgides neid kasutustingimusi, nõustub kasutaja, et kogu tema ajaveebis avaldatud sisu või osa sellest või saidile postitatud kommentaarid võidakse teha kättesaadavaks kas otse või viidates linkidele avaldaja partneritega, eelkõige Saidi reklaamimiseks – Saidi avalehel ja/või ajakirja KODUHOIDM väljaandes, eeldusel, et vajadusel austatakse tema anonüümsust.

Kui teil on küsimusi eeliste kohta, palun nous contacter.