Paslaugų teikimo sąlygos

by Namų tvarkymo komanda

Bendrovė „Digital Invest“ (toliau „Leidėjas“) – vienpersonė supaprastinta akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas 20 000 eurų, įregistruota Nantero prekybos ir įmonių registre numeriu 433 694 332, kurios buveinė yra socialinė. adresu 13 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, yra svetainės leidėjas ir mobilusis telefonas pasiekiamas adresu www.namų ūkis.tn (toliau „Svetainė“) ir „Housekeeping“ mobiliųjų ir planšetinių kompiuterių programėlės (toliau „Programos“).

Šių bendrųjų naudojimo sąlygų (toliau „GTU“) tikslas – nustatyti prieigos prie Svetainės ir Programėlių bei naudojimosi Svetainėje ir Programose siūlomomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“) sąlygas. Sąlygos taikomos bet kokiam Svetainės variantui ar plėtrai esamuose ar būsimuose socialiniuose ir (arba) bendruomenės tinkluose.

Bet kuris stambus asmuo, turintis prieigą prie Svetainės ir Programų, neatsižvelgiant į jo statusą (asmeninis ar profesionalus), vietą, kur jie yra, prisijungimo prie Svetainės ir Programų metodus, jų prieigos prie Svetainės objektą ir tikslą bei prie Programėlių ir (arba) naudojantis Paslaugomis, yra vartotojas (toliau – Vartotojas).

1 STRAIPSNIS. SUTIKIMAS SU BENDROMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS 

Laikoma, kad Vartotojas žino ir be išlygų sutinka su visomis Sąlygomis, tiesiog prisijungdamas prie Svetainės ir Programų bei naudodamasis Paslaugomis, neatsižvelgiant į naudojamus skaitmeninius priėmimo terminalus.

Sąlygos taikomos kartu (i) specialiosioms tam tikroms paslaugoms taikomoms sąlygoms, apie šias įvairias naudojimo sąlygas bus pranešta Naudotojams, kai jie užsiregistruos gauti atitinkamas paslaugas (ii) Asmens duomenų ir slapukų chartija.

 Jei Vartotojas nepriima visų ar dalies aukščiau nurodytų dokumentų, jis privalo nustoti naudotis Svetaine.

Leidėjas gali bet kuriuo metu keisti Sąlygų sąlygas. Vartotojas yra aiškiai informuojamas, kad galioja ta versija, kuri yra paskelbta Svetainėje ir Programėlėse jo prisijungimo prie bet kurios Paslaugos dieną, kurią Naudotojas pripažįsta ir sutinka be apribojimų, įsipareigojant remtis sistemingai kiekvieno ryšio metu.

2 STRAIPSNIS. PRIEIGA PRIE PASLAUGŲ IR PASLAUGŲ SUSTABDYMAS

2.1 Svetainės ir programų prieinamumas

Leidėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prieiga prie Svetainės ir Programėlių būtų garantuota 24 valandas per parą, 24 dienas per savaitę be pertrūkių, nurodant, kad šis įsipareigojimas yra tik įsipareigojimas. Tačiau Leidėjas negali būti laikomas atsakingas už laikiną svetainės, taikomųjų programų ir paslaugų nepasiekiamumą (i) vykdant svetainės, taikomųjų programų ar serverių, kuriuose jos talpinamos, priežiūrą, (ii) įvykus įvykiai, nepriklausantys jo valiai ir nekontroliuojami, ir (iii) dėl nenugalimos jėgos. Redaktorius iš anksto informuos Vartotoją apie nepasiekiamumą, jei įvykis, dėl kurio nepasiekiamas, yra numatomas.

2.2 Prieigos sustabdymas

Leidėjas pasilieka teisę sustabdyti prieigą prie Paslaugų (i) pametus, pavogus ir (arba) nesąžiningai panaudojus Vartotojo identifikatorius, apie kuriuos pastarasis jį informavo, (ii) naudojant ne pagal šios nuostatos, (iii) techninės priežiūros operacijų atveju. Leidėjas negali prisiimti atsakomybės dėl šių trikdžių ir pasekmių, kurios gali kilti Vartotojui.

3 STRAIPSNIS. Budrumo pareiga – Kovai su neteisėta veikla taikomos priemonės

Bet kuris Naudotojas pripažįsta, kad buvo informuotas, kad Interaktyviosiose paslaugose yra įdiegtas a posteriori moderavimas, siekiant kontroliuoti, ištrinti ar modifikuoti Vartotojų paskelbtą turinį, kuris atrodytų prieštaraujantis galiojančiiems įstatymams ir reglamentams arba apie kurį būtų pranešęs teismine institucija.

Bet kuris vartotojas pripažįsta, kad buvo informuotas, kad perspėjimo sistema yra bet kuriuo metu prieinama kiekvienam asmeniui, norinčiam pranešti apie bet kokio ginčytino pranešimo, apie kurį jie gali žinoti, paskelbimą, ypač susijusius su 24 straipsnyje numatytais pažeidimais. spaudos įstatymo 5 ir 8 dalis bei Baudžiamojo kodekso 227-23 straipsnius, tokius kaip nusikaltimų žmoniškumui atsiprašymas, rasinės neapykantos kurstymas, vaikų pornografija ir tai pagal 6-I-7 straipsnio nuostatas. 3-4-21 Pasitikėjimo skaitmenine ekonomika įstatymo 2004 ir XNUMX dalys.

Norėdamas pasinaudoti šia galimybe, Naudotojas turi spustelėti šiam tikslui skirtą nuorodą „Pranešti apie neteisėtą turinį“, kurią galima pasiekti Paslaugų pagrindiniame puslapyje ir (arba) bet kurioje kitoje vietoje, kuri atrodo tinkamesnė Leidėjui, nes pasirūpina identifikuoti ginčytiną pranešimą, ir paaiškinti, kuo tai prieštarauja galiojančiiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, tada fiziniams asmenims nurodant pavardę, vardą, adresą ir telefono numerį, o juridiniams asmenims – pavadinimą, įmonės pavadinimą, adresą. , telefono numerį ir teisėto atstovo tapatybę.

Suprantama, kad piktnaudžiavimo šia galimybe faktas greičiausiai užtrauks ja besinaudojančio asmens atsakomybę. Visų pirma, gali kilti teisminis procesas:

  • pranešti apie pranešimą ar veiklą kaip neteisėtą, kad tik būtų pašalintas arba nutrauktas jo platinimas, žinant, kad ši informacija yra netiksli;
  • bet kokiomis komunikacijos priemonėmis, įskaitant elektronines ir nukreiptas prieš konkretų asmenį, denonsavimas apie faktą, dėl kurio gali būti taikomos teisinės sankcijos ir kuris, kaip žinoma, yra visiškai arba iš dalies netikslus.

4 STRAIPSNIS. SVETAINĖS ADMINISTRATORIUS

Svetainės administratoriaus funkcija – garantuoti tinkamą Svetainės veikimą ir užtikrinti jos saugumą. Tai dalis jos misijos palengvinti šių Bendrųjų naudojimo sąlygų taikymą ir užtikrinti sąžiningą bei atsakingą kiekvieno naudotojo elgesį. Dėl bet kokios informacijos galite kreiptis adresu housekeeping.tn@gmail.com.

5 STRAIPSNIS. REKLAMA IR PARTNERYSTĖS

7.1 Reklama

Vartotojas informuojamas, kad nemokama ir atvira prieiga prie Svetainės turinio ir paslaugų, taip pat Programėlių (išskyrus prenumeruojamus leidimus) finansuojama iš pajamų, susijusių su šiose erdvėse transliuojama reklama.

Jis pripažįsta, kad mainais už teisę naudotis šiuo turiniu ir Paslaugomis atvira ir nemokama prieiga, jis sutinka ir neprieštaraus reklamos rodymui Svetainėje ir Programose. 

Leidėjas reklamos tikslais taip pat naudoja slapukus: vidinius ir trečiųjų šalių slapukus. Šie slapukai naudojami atitinkamoms reklamoms rodyti Vartotojams. Naudotojas kviečiamas perskaityti Asmens duomenų ir slapukų chartiją, kad gautų daugiau informacijos apie Leidėjo slapukų naudojimą reklamos tikslais.

Partnerių svetainių turinys išlieka jų intelektine nuosavybe. Bet koks atgaminimas, platinimas ar platinimas bet kokiomis priemonėmis yra visiškai draudžiamas įstatymu be raštiško susijusių partnerių leidimo.

Šios Bendrosios naudojimo sąlygos netaikomos partnerių turiniui ir pasiūlymams, todėl Vartotojams rekomenduojama susipažinti su bendromis naudojimosi sąlygomis ir bendromis partnerių svetainių pardavimo sąlygomis.

6 STRAIPSNIS. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

6.1 Paslaugų turinys

Svetainės turinys ir Programos bei naudojimasis Paslaugomis, saugomi įstatymų ir ypač Intelektinės nuosavybės kodekso nuostatų, yra išskirtinai skirti informacijai ir asmeniniam Vartotojo, kuris naudojasi teise į asmeninį, ne -kolektyvinis ir neišskirtinis naudojimas.

Išskyrus aiškų ir išankstinį leidėjo leidimą, bet koks atgaminimas, vaizdavimas ir naudojimas, išskyrus tuos, kurie nurodyti aukščiau, ypač:

i) bet koks pritaikymas, padarymas prieinamu visuomenei jos prašymu ar ne, platinimas, perskirstymas bet kokia forma, tinklų kūrimas, viešas visų kūrinių ar jų dalies, paslaugų, prekių ženklų ir visų elementų, saugomų arba galimų apsaugoti intelektualiniu požiūriu, paskelbimas. nuosavybės teisė, pateikta Svetainėje ir Programose;

(ii) bet kokį didelės Svetainės ir Programų duomenų bazių turinio dalies ištraukimą arba pakartotinį naudojimą, įskaitant asmeniniais tikslais;

(iii) bet kokį pakartotinį ir sistemingą Svetainės ir Programų duomenų bazių turinio ištraukimą ar pakartotinį naudojimą, įskaitant asmeniniais tikslais, net ir neesminę dalį;

(iv) bet kokia nuoroda, prieiga, modifikavimas, papildymas, ištrynimas, susijęs su automatizuoto internetinio publikavimo apdorojimo sistema ir keičiantis publikavimo sąlygas arba redakcinę politiką.

6.2 Vartotojų indėlis

Vartotojas pareiškia ir garantuoja:

– būti reikalingų teisių ir (arba) leidimų, susijusių su autorių teisėmis, asmens teisėmis ar kitomis intelektinės ir (arba) pramoninės nuosavybės teisėmis, galbūt susijusių su jo įnašu, savininkas arba turėtojas;

– pasinaudoti kiekvieno fizinio asmens, kurio tapatybė yra nurodyta jo Įnašoje, išankstiniu rašytiniu leidimu naudoti savo vardą ir (arba) savo atvaizdą ir (arba) balsą platinant jas Paslaugose.

Mainais už naudojimąsi Paslaugomis Vartotojas nemokamai perleidžia Leidėjui savo teises į savo Įnašą šiais tikslais:

(i) viso ar dalinio jos indėlio atgaminimą, jų integravimą ir perdavimą Svetainėje ir Programose, kartu su kitu turiniu ar be jo, taip pat jų paskelbimą visuomenei per bet kokias iki šiol žinomas ar nežinomas komunikacijos priemones. ;

ii) pritaikymas pirmiau nurodytų teisių tikslais.

Ši užduotis išduodama nemokamai visam pasauliui ir visam teisinės apsaugos laikotarpiui.

6.3 Prekių ženklai

Leidėjo prekių ženklai, logotipai, įmonių pavadinimai, prekių pavadinimai, ženklai ir domeno pavadinimas, o ypač registruotasis prekės ženklas „HOUSEKEEPING“ ir susijęs (-i) logotipas (-ai) yra skiriamieji ženklai. Išskyrus aiškų ir išankstinį leidimą, bet koks šių skiriamųjų ženklų, taip pat bet kokių kitų skiriamųjų ženklų, priklausančių Leidėjui ar trečiosioms šalims, naudojimas sukelia Naudotojui baudžiamąjį ir (arba) civilinį procesą. 

7 straipsnis. Leidimas transliuoti

Naudotojas, laikydamasis šių Specialiųjų naudojimo sąlygų, sutinka, kad visas jo tinklaraštyje paskelbtas turinys ar jo dalis arba svetainėje paskelbti komentarai būtų prieinami tiesiogiai arba nurodant nuorodas į Leidėjo partnerius, ypač dėl Svetainės reklamavimo – Svetainės pagrindiniame puslapyje ir/ar žurnalo HOUSEPEPEING leidyboje, jei prireikus bus gerbiamas jo anonimiškumas.

Jei turite kokių nors klausimų, privalumų, prašau Mūsų kontaktai.