Pakalpojuma noteikumi

by Mājturības komanda

Uzņēmums Digital Invest (turpmāk "Izdevējs"), vienas personas vienkāršotā akciju sabiedrība ar pamatkapitālu 20 000 eiro, reģistrēta Nanteres Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 433 694 332, kuras juridiskā adrese ir sociālā. 13 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, ir vietnes izdevējs un mobilā ierīce ir pieejama ar URL adresi www.mājturība.tn (turpmāk tekstā “Vietne”) un “Housekeeping” mobilajām un planšetdatoru aplikācijām (turpmāk “Aplikācijas”).

Šo vispārīgo lietošanas noteikumu (turpmāk "GTU") mērķis ir noteikt nosacījumus piekļuvei Vietnei un Lietojumprogrammām, kā arī Vietnē un Lietojumprogrammās piedāvāto pakalpojumu (turpmāk "Pakalpojumi") izmantošanai. Noteikumi un nosacījumi attiecas uz jebkuru Vietnes variantu vai paplašinājumu esošajos vai turpmākajos sociālajos un/vai kopienas tīklos.

Jebkura pilngadīga persona, kurai ir piekļuve Vietnei un Lietojumprogrammām, neatkarīgi no viņu spējas (individuāla vai profesionāla), atrašanās vietas, savienojuma ar Vietni un Lietojumprogrammām metodes, tās piekļuves Vietnei objekta un mērķa un Lietojumprogrammām un/vai Pakalpojumu izmantošanai, ir lietotājs (turpmāk tekstā "Lietotājs").

1. PANTS. PIEKRĪŠANA VISPĀRĒJIEM LIETOŠANAS NOSACĪJUMIEM 

Tiek pieņemts, ka Lietotājs zina un bez atrunām pieņem visus noteikumus un nosacījumus, vienkārši pieslēdzoties Vietnei un Lietojumprogrammām un izmantojot Pakalpojumus neatkarīgi no izmantotajiem digitālās uztveršanas termināļiem.

Noteikumi un nosacījumi attiecas vienlaikus (i) uz īpašajiem nosacījumiem, kas attiecas uz noteiktiem Pakalpojumiem, šie dažādie lietošanas nosacījumi tiks paziņoti Lietotājiem, kad viņi reģistrējas attiecīgajiem Pakalpojumiem (ii) pieejama Personas datu un sīkdatņu harta.

 Ja Lietotājs nepieņem visus vai daļu no iepriekš minētajiem dokumentiem, viņam jāpārtrauc Vietnes lietošana.

Izdevējs jebkurā laikā var mainīt Noteikumu un nosacījumu noteikumus. Lietotājs ir skaidri informēts, ka spēkā ir tā versija, kas ir ievietota Vietnē un Aplikācijās viņa pieslēgšanas datumā kādam no Pakalpojumiem, kuru Lietotājs atzīst un bez ierobežojumiem piekrīt, apņemoties uz to atsaukties. sistemātiski katra savienojuma laikā.

2. PANTS. PIEKĻUVE PAKALPOJUMIEM UN PAKALPOJUMU APTURĒŠANA

2.1. Vietnes un lietojumprogrammu pieejamība

Izdevējs apņemas pielikt visas pūles, lai nodrošinātu, ka piekļuve Vietnei un Lietojumprogrammām un tās darbība tiek garantēta 24 stundas diennaktī, 24 dienas nedēļā bez pārtraukuma, norādot, ka šīs saistības ir tikai līdzekļu pienākums. Tomēr Izdevējs nevar būt atbildīgs par Vietnes, Lietojumprogrammu un Pakalpojumu īslaicīgu nepieejamību (i) Vietnes, Lietojumprogrammu vai serveru, kuros tās tiek mitinātas, uzturēšanas gadījumā, (ii) ja notiek notikumi ārpus tās gribas un kontroles un (iii) nepārvaramas varas dēļ. Redaktors iepriekš informēs Lietotāju par nepieejamību, ja ir paredzams notikums, kas izraisījis nepieejamību.

2.2. Piekļuves apturēšana

Izdevējs patur tiesības apturēt piekļuvi Pakalpojumiem (i) Lietotāja identifikatoru nozaudēšanas, zādzības un/vai krāpnieciskas izmantošanas gadījumā, par ko izdevējs to ir informējis, (ii) ja tie tiek izmantoti neatbilstoši šo noteikumu noteikumus, (iii) apkopes darbību gadījumā. Izdevēja atbildība nevar tikt uzņemta šo pārtraukumu un to izraisīto seku Lietotājam dēļ.

3. PANTS. Modrības pienākums – līdzekļi, kas tiek īstenoti, lai cīnītos pret nelikumīgām darbībām

Jebkurš Lietotājs atzīst, ka ir bijis informēts par to, ka Interaktīvajos pakalpojumos tiek ieviesta a posteriori moderācija, lai kontrolētu, dzēstu vai mainītu Lietotāju publicēto saturu, kas šķiet pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai par kuru par tādu būtu ziņojis Lietotājs. tiesu iestāde.

Jebkurš Lietotājs atzīst, ka ir bijis informēts, ka brīdināšanas sistēma jebkurā laikā ir pieejama jebkurai personai, kas vēlas ziņot par jebkura strīdīga ziņojuma publicēšanu Pakalpojumos, par kuriem viņi varētu būt informēti, jo īpaši tie, kas saistīti ar 24. pantā minētajiem pārkāpumiem. likuma par presi 5. un 8. punktu un Kriminālkodeksa 227.-23. pantu, piemēram, atvainošanos par noziegumiem pret cilvēci, rasu naida kurināšanu, bērnu pornogrāfiju, un tas saskaņā ar 6-I-7 panta noteikumiem. 3. gada 4. jūnija likuma "Par uzticību digitālajai ekonomikai" 21. un 2004. punktu.

Lai izmantotu šo iespēju, Lietotājam jānoklikšķina uz šim nolūkam paredzētās saites "ziņot par nelegālu saturu", kas pieejama Pakalpojumu mājaslapā un/vai jebkurā citā vietā, kas šķiet piemērotāka Izdevējam, rūpējoties, lai identificētu strīdīgu ziņu, un izskaidrot, kā tas ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tad norādot fiziskām personām uzvārdu, vārdu, adresi un tālruņa numuru, bet juridiskām personām - nosaukumu, firmu, adresi. , tālruņa numurs un likumīgā pārstāvja identitāte.

Tiek saprasts, ka šīs iespējas ļaunprātīgas izmantošanas fakts, visticamāk, uzliks atbildību personai, kura to izmanto. Jo īpaši var izraisīt tiesvedību:

  • ziņot par ziņojumu vai darbību kā pretlikumīgu tikai tādēļ, lai to noņemtu vai pārtrauktu to izplatīšanu, apzinoties, ka šī informācija ir neprecīza;
  • denonsēšana, kas veikta, izmantojot jebkādus saziņas līdzekļus, tostarp elektroniski, un ir vērsta pret konkrētu personu, par faktu, kas varētu izraisīt juridiskas sankcijas un kas ir zināms kā pilnīgi vai daļēji neprecīzs.

4. PANTS. VIETAS ADMINISTRATORS

Vietnes administratora funkcija ir garantēt pareizu Vietnes darbību un nodrošināt tās drošību. Tā ir daļa no tās misijas atvieglot šo Vispārējo lietošanas nosacījumu piemērošanu un nodrošināt katra Lietotāja godīgu un atbildīgu rīcību. Lai iegūtu jebkādu informāciju, varat sazināties ar housekeeping.tn@gmail.com.

5. PANTS. REKLĀMA UN PARTNERĪBAS

7.1. Reklāma

Lietotājs ir informēts, ka bezmaksas un atvērta piekļuve Vietnes saturam un pakalpojumiem, kā arī Lietojumprogrammām (izņemot abonentu izdevumus) tiek finansēta no ienākumiem, kas saistīti ar šajās vietās pārraidīto reklāmu.

Viņš atzīst, ka apmaiņā pret savām tiesībām izmantot šo saturu un Pakalpojumus brīvi un brīvi, viņš piekrīt un neiebilst pret reklāmu rādīšanu Vietnē un Lietojumprogrammās. 

Izdevējs izmanto arī sīkfailus reklāmas nolūkos: iekšējās sīkdatnes un trešo pušu sīkfailus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai Lietotājiem rādītu atbilstošas ​​reklāmas. Lietotājs tiek aicināts iepazīties ar Personas datu un sīkdatņu hartu, lai iegūtu plašāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu, ko Izdevējs izmanto reklāmas nolūkos.

Partneru vietņu saturs joprojām ir viņu intelektuālais īpašums. Jebkāda reproducēšana, pārpublicēšana vai tālāka izplatīšana jebkādā veidā ir pilnībā aizliegta ar likumu bez attiecīgo partneru rakstiskas atļaujas.

Šie Vispārējie lietošanas nosacījumi neattiecas uz partneru saturu un piedāvājumiem, tāpēc Lietotājiem ieteicams iepazīties ar partneru vietņu vispārīgajiem lietošanas nosacījumiem un vispārīgajiem pārdošanas nosacījumiem.

6. PANTS. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

6.1. Pakalpojumu saturs

Vietnes un Lietojumprogrammu saturs un Pakalpojumu izmantošana, ko aizsargā tiesību akti un jo īpaši Intelektuālā īpašuma kodeksa noteikumi, ir paredzēti tikai Lietotāja informācijai un personiskai lietošanai, kurš gūst labumu no tiesībām uz privātu, ne. -kolektīva un neekskluzīva izmantošana.

Izņemot nepārprotamu un iepriekšēju izdevēja atļauju, visa reproducēšana, attēlošana un izmantošana, kas nav minēta iepriekš, un jo īpaši:

i) jebkuru darbu, pakalpojumu, zīmolu un visu elementu, ko aizsargā vai varētu aizsargāt intelektuālie līdzekļi, jebkāda veida pielāgošanu, padarīšanu pieejamu sabiedrībai pēc tās pieprasījuma vai bez tā, izplatīšanu, tālākizplatīšanu jebkādā veidā, tīklu veidošanu, publisku izziņošanu par visiem vai daļu no tiem īpašuma tiesības, kas ir reproducētas Vietnē un Pieteikumos;

(ii) jebkura Vietnes un Lietojumprogrammu datubāzu satura būtiskas daļas izvilkšana vai atkārtota izmantošana, tostarp privātiem mērķiem;

(iii) jebkāda atkārtota un sistemātiska Vietnes un Lietojumprogrammu datubāzu satura pat nelielas daļas iegūšana vai atkārtota izmantošana, tostarp privātiem mērķiem;

(iv) jebkura saite, piekļuve, modifikācijas, pievienošana, dzēšana, kas attiecas uz tiešsaistes publicēšanas automatizēto apstrādes sistēmu un maina publicēšanas nosacījumus vai redakcijas politiku.

6.2. Lietotāju ieguldījums

Lietotājs apliecina un garantē:

– būt nepieciešamo tiesību un/vai pilnvaru īpašnieks vai turētājs saistībā ar autortiesībām, personiskām tiesībām vai citām intelektuālā un/vai rūpnieciskā īpašuma tiesībām, kas, iespējams, ir saistītas ar viņa ieguldījumu;

– gūt labumu no katras Ieguldījumā identificējamās fiziskas personas iepriekšējas rakstiskas atļaujas izmantot savu vārdu un/vai savu tēlu un/balsi, lai tos izplatītu Pakalpojumos.

Apmaiņā pret Pakalpojumu izmantošanu Lietotājs bez maksas nodod Izdevējam savas tiesības uz Ieguldījumu šādiem lietojumiem:

(i) tās ieguldījumu pilnīga vai daļēja reproducēšana, to integrēšana un komunikācija Vietnē un lietojumprogrammās, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav pievienots citam saturam, kā arī to paziņošana sabiedrībai, izmantojot jebkādus līdz šim zināmus vai nezināmus saziņas līdzekļus. ;

ii) pielāgošana iepriekš minēto tiesību vajadzībām.

Šis uzdevums tiek izsniegts bez maksas visai pasaulei un uz visu tiesiskās aizsardzības laiku.

6.3. Preču zīmes

Izdevēja preču zīmes, logotipi, korporatīvie nosaukumi, tirdzniecības nosaukumi, zīmes un domēna nosaukums, un jo īpaši reģistrētā preču zīme "HOUSEKEEPING" un ar to saistītais(-ie) logotips(-i) ir atšķirības zīmes. Izņemot ar nepārprotamu un iepriekšēju atļauju, jebkura šo atšķirības zīmju, kā arī citu atšķirības zīmju, kas pieder Izdevējam vai trešajām personām, izmantošana pakļauj Lietotāju krimināllietai un/vai civillietai. 

7. pants. Atļauja pārraidīt

Ievērojot šos īpašos lietošanas nosacījumus, Lietotājs piekrīt, ka viss vai daļa no viņa emuārā publicētā satura vai Vietnē ievietotie komentāri var būt pieejami vai nu tieši, vai atsaucoties uz saitēm ar izdevēja partneriem, jo īpaši Vietnes popularizēšanai – Vietnes mājaslapā un/vai žurnāla HOUSEKEEPING publikācijā, ar nosacījumu, ka nepieciešamības gadījumā tiek ievērota viņa anonimitāte.

Ja jums ir kādi jautājumi par priekšrocībām, lūdzu Nous contacter.