Услови за користење

by Тим за домаќинство

Друштвото Дигитал Инвест (во натамошниот текст „Издавач“), поедноставено акционерско друштво за едно лице, со основна главнина од 20 евра, регистрирано во Регистарот за трговија и компании на Нантер под број 000 433 694, чие седиште се наоѓа социјално на 332 avenue André Malraux, 13 Levallois-Perret, е издавач на веб-локацијата и мобилниот пристап на URL адресата www.домаќинство.tn (во натамошниот текст „Сајт“) и мобилни и таблет апликации „Домаќинство“ (во натамошниот текст „Апликации“).

Целта на овие општи услови за користење (во натамошниот текст „GTU“) е да се постават услови за пристап до страницата и апликациите и за користење на услугите понудени на страницата и апликациите (во натамошниот текст „Услуги“). Правилата и правилата се однесуваат на која било варијација или проширување на страницата на постоечки или идни социјални и/или мрежи на заедницата.

Секое големо лице кое има пристап до страницата и апликациите, без оглед на нивниот статус (поединец или професионален), местото каде што се наоѓаат, методите на поврзување со страницата и апликациите, предметот и целта на нивниот пристап до страницата и на Апликациите и/или користењето на Услугите, е корисник (во натамошниот текст „Корисник“).

ЧЛЕН 1. ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

Се претпоставува дека корисникот ги знае и прифаќа, без резервација, сите T&C едноставно со поврзување на страницата и апликациите и користење на услугите, без оглед на користените терминали за дигитален прием.

T&C се применуваат истовремено (i) на Посебните услови важечки за одредени услуги, овие различни услови за користење ќе бидат известени до корисниците кога ќе се регистрираат за односните услуги (ii) до Повелбата за лични податоци и колачиња е достапна.

 Доколку Корисникот не ги прифати сите или дел од документите наведени погоре, тој мора да престане да ја користи страницата.

Издавачот може да ги измени условите на T&C во секое време. Корисникот е изрично информиран дека верзијата што е во сила е онаа што е објавена на страницата и на апликациите, на датумот на неговото поврзување со некоја од услугите, што Корисникот ја признава и прифаќа без ограничување, се обврзува да се повика на неа систематски при секое поврзување.

ЧЛЕН 2. ПРИСТАП ДО УСЛУГИТЕ И СУСПЕНЗИЈА НА УСЛУГИТЕ

2.1 Достапност на страницата и апликациите

Издавачот се обврзува да вложи максимални напори за да обезбеди дека пристапот и функционирањето на страницата и апликациите се гарантирани 24 часа на ден, 24 дена во неделата без прекин, при што се наведува дека оваа обврска е само обврска. Сепак, Издавачот не може да биде одговорен во случај на привремена недостапност на страницата, апликациите и услугите (i) во случај на одржување на страницата, апликациите или серверите на кои тие се хостирани, (ii) во случај на настани надвор од неговата волја и контрола и (iii) поради виша сила. Уредникот претходно ќе го информира Корисникот за недостапноста доколку настанот од почетокот на недостапноста е предвидлив.

2.2 Суспендирање на пристапот

Издавачот го задржува правото да го суспендира пристапот до Услугите (i) во случај на загуба, кражба и/или лажна употреба на идентификаторите на корисникот за кои тој го известил, (ii) во случај на употреба што не е во согласност со одредбите од ова, (iii) во случај на операции за одржување. Одговорноста на издавачот не може да биде преземена поради овие прекини и последиците што може да произлезат од нив за Корисникот.

ЧЛЕН 3. Должност за будност – Средства што се применуваат за борба против недозволени активности

Секој корисник признава дека бил информиран дека постериорината модерација на Интерактивните услуги е имплементирана за контрола, бришење или менување на содржината објавена од Корисниците која би изгледала спротивно на важечките закони и прописи, или која би била пријавена како таква од страна на судска власт.

Секој корисник признава дека бил информиран дека системот за предупредување е достапен во секое време за секое лице кое сака да го пријави објавувањето на Услугите на која било спорна порака за која можеби е запознаена, особено оние кои се однесуваат на прекршоците предвидени во член 24 ставови 5 и 8 од законот за печат и член 227-23 од Кривичниот законик како што се извинување за злосторства против човештвото, поттикнување расна омраза, детска порнографија и тоа во согласност со одредбите од член 6-I-7 ставови 3 и 4 од законот за доверба во дигиталната економија од 21 јуни 2004 година.

За да ја искористи оваа опција, Корисникот мора да кликне на врската „пријави нелегална содржина“ обезбедена за оваа намена и достапна на почетната страница на Услугите и/или која било друга локација што изгледа подобро прилагодена на издавачот, внимавајќи да ги идентификува спорна порака, и да објасни како тоа е спротивно на важечките закони и прописи, потоа со обезбедување, за физички лица, нивното презиме, име, адреса и телефонски број, а за лицата правни лица, нивното име, име, фирма, адреса. , телефонски број и идентитетот на нивниот законски застапник.

Разбирливо е дека фактот за злоупотреба на оваа опција веројатно ќе ја вклучи одговорноста на лицето кое ја применува. Поточно, веројатно ќе предизвикаат правни постапки:

  • пријавување на порака или активност како нелегална со единствена цел да се отстрани или да престане да се шири, знаејќи дека оваа информација е неточна;
  • отфрлање, направено со какви било средства за комуникација, вклучително и електронски и насочено против одредено лице, на факт што веројатно ќе доведе до правни санкции, а за кој се знае дека е целосно или делумно неточен.

ЧЛЕН 4. АДМИНИСТРАТОР НА СТРАНАТА

Функцијата на администраторот на страницата е да гарантира правилно функционирање на страницата и да ја обезбеди нејзината безбедност. Тоа е дел од нејзината мисија да ја олесни примената на овие Општи услови за користење и да обезбеди правично и одговорно однесување на секој корисник. За какви било информации, можете да контактирате со housekeeping.tn@gmail.com.

ЧЛЕН 5 . РЕКЛАМИРАЊЕ И ПАРТНЕРСТВО

7.1 Рекламирање

Корисникот е информиран дека бесплатниот и отворен пристап до содржината и услугите на Сајтот, како и до Апликациите (со исклучок на изданијата на претплатниците), се финансира од приходи поврзани со рекламирање емитувани на овие простори.

Тој признава дека за возврат за неговото право да ги користи овие содржини и услуги во отворен и слободен пристап, прифаќа и нема да се спротивстави на прикажувањето реклами на страницата и на Апликациите. 

Издавачот користи колачиња и за рекламни цели: внатрешни колачиња и колачиња од трета страна. Овие колачиња се користат за прикажување релевантни реклами на корисниците. Корисникот е поканет да ја прочита Повелбата за лични податоци и колачиња за повеќе информации за употребата на колачиња од страна на Издавачот за рекламни цели.

Содржината на партнерските страници останува нивна интелектуална сопственост. Секое репродукција, реобјавување или прераспределба на кој било начин е целосно забрането со закон без писмено овластување од засегнатите партнери.

Овие Општи услови за користење не се однесуваат на содржината и понудите на партнерите, затоа се препорачува корисниците да ги читаат општите услови за користење и општите услови за продажба на партнерските страници.

ЧЛЕН 6. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

6.1 Содржина на услугите

Содржината на страницата и апликациите и користењето на услугите, заштитени со закон, а особено со одредбите на Кодексот за интелектуална сопственост, се исклучиво наменети за информации и лична употреба на Корисникот кој има корист од правото за приватно, не -колективна и неексклузивна употреба.

Освен со експлицитно и претходно овластување на издавачот, секаква репродукција, претставување и употреба, освен оние наведени погоре и особено:

(з) секое прилагодување, ставање на располагање на јавноста на нејзино барање или не, дистрибуција, редистрибуција во каква било форма, вмрежување, јавна комуникација на сите или дел од делата, услугите, брендовите и сите елементи заштитени или веројатно за заштита од интелектуални правото на сопственост репродуцирано на страницата и на апликациите;

(ii) секое вадење или повторна употреба, вклучително и за приватни цели, на значителен дел од содржината на базите на податоци сочинети од страната и апликациите;

(iii) секое повторено и систематско вадење или повторна употреба, вклучително и за приватни цели, дури и на несуштински дел од содржината на базите на податоци сочинети од страната и апликациите;

(iv) која било врска, пристап, модификација, додавање, бришење што се однесува на автоматизираниот систем за обработка на онлајн објавување и ги менува условите за објавување или уредувачката политика.

6.2 Придонеси од корисниците

Корисникот изјавува и гарантира:

– да биде сопственик или носител на потребните права и/или овластувања во врска со авторските права, правата на личноста или други права на интелектуална и/или индустриска сопственост што евентуално се поврзани со неговиот Придонес;

– да има корист од претходното писмено овластување на секое физичко лице кое може да се идентификува во неговиот Придонес да го користи своето име и/или нивниот имиџ и/неговиот глас за целите на нивно дистрибуирање на Услугите.

За возврат за користењето на Услугите, Корисникот му ги доделува на издавачот, бесплатно, неговите права на неговите придонеси за следните намени:

(з) репродукција, целосно или делумно, на неговите придонеси, нивна интеграција и комуникација на страницата и апликациите, без разлика дали е придружена или не со друга содржина, како и нивна комуникација со јавноста преку кој било медиум за комуникација познат или непознат до денес ;

(ii) адаптација за целите на правата наведени погоре.

Оваа задача се издава бесплатно за целиот свет и за целото времетраење на правната заштита.

6.3 Заштитни знаци

Заштитните знаци, логоа, корпоративни имиња, трговски имиња, знаци и име на домен на издавачот, а особено регистрираната трговска марка „HOUSKEEPING“ и поврзаните лого(и) се карактеристични знаци. Освен со експресно и претходно овластување, секоја употреба на овие карактеристични знаци, како и сите други карактеристични знаци кои му припаѓаат на Издавачот или на трети лица, го изложуваат Корисникот на кривична и/или граѓанска постапка. 

член 7. Овластување за емитување

Со почитување на овие посебни услови за користење, Корисникот прифаќа дека целата или дел од содржината објавена на неговиот блог, или дека коментарите објавени на страницата може да бидат достапни, директно или со повикување на врски со партнерите на издавачот, особено за промоција на страницата – на почетната страница на страницата и/или во објавувањето на списанието HOUSEKEEPING, под услов да се почитува неговата анонимност, доколку е потребно.

Ако имате какви било предности на прашања, ве молиме умот contacter.