Politique де confidentialité

by Тим за домаќинство

Последно ажурирање: август 2019 година

Оваа повелба (во натамошниот текст „Повелба“) е наменета за корисниците на веб-локацијата elle.fr и мобилната страница (во натамошниот текст „Сајт“) и сродните мобилни и таблет апликации (во натамошниот текст „Апликации“).

Кога ги користиме термините „вие“ или „ваши“, ние се однесуваме на вас како корисник на страницата и на апликациите.

Целта на оваа Повелба е да ве информира за причините и условите за обработка:

   – Од една страна, вашите лични податоци на страницата и апликациите. Ние ги нарекуваме во понатамошниот текст „Лични податоци“. Личните податоци се информации кои директно или индиректно ве идентификуваат.

   – Од друга страна, информациите кои се однесуваат на вашата навигација на страницата и апликациите кои најверојатно ќе бидат снимени во датотеки наречени „колачиња“ или слични алатки (заради едноставност ќе ги означиме овие колачиња и слични алатки со единствениот термин „Колачиња "). Некои од овие информации од колачиња не ве идентификуваат директно или индиректно и не претставуваат лични податоци. Други може да ви дозволат индиректно да бидете идентификувани и законски да претставуваат Лични податоци. Ние ги нарекуваме заедно „Податоци од колачиња“. За да дознаете повеќе за колачиња и слични технологии и обработка на податоци од колачиња, можете директно да се повикате на поглавјето „II КОЛАКИ“.

Заради едноставност, овие информации од колачиња и лични податоци ќе бидат наведени подолу како единствен термин „Податоци“.

Обработката на вашите податоци се врши во согласност со важечките прописи, особено Европската регулатива позната како „RGPD“ (бр. 2016-679 во врска со заштитата на поединците во однос на обработката на личните податоци и слободното движење на овие податоци) и Законот познат како „Informatique et libertés“, (закон бр. 78-17 од 6 јануари 1978 година што се однесува на обработката на податоците, датотеките и слободите како што е изменето, и сите прописи што ги дополнуваат или заменуваат (во натамошниот текст „ИТ и Регулативи за слободи“).

Издавачот е одговорен за обработка на поголемиот дел од обработката на податоците извршена на страницата и апликациите како што е наведено подолу. Обработката е операција на податоци (на пример, консултации, собирање, итн.). Сепак, Издавачот не е одговорен за целата обработка на вашите податоци. Давателите на услуги, клиентите на Издавачот или трети лица може да бидат единствено одговорни за одредени операции на обработка како што е наведено подолу.

I. ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

А. ОБРАБОТКА ЗА КОЈА Е ОДГОВОРЕН УРЕДНИКОТ

За време на користењето на страницата и на апликациите од страна на Корисникот, податоците може да се собираат и обработуваат со цел да се овозможи пристап до услугите на страницата и апликациите (во натамошниот текст „Услуги“) за административни и комерцијални цели.

1) Кои лични податоци директно ги пријавувате?

Ова се лични податоци:

   – Да ни комуницирате директно за целите (т.е. целите) наведени во нашите формулари на страницата и апликациите (пример Податоци доставени за да се регистрирате за сметка)

   – И личните податоци што ќе одберете да ги објавите јавно на страницата и на апликациите.
 

Лични податоци собрани по формулар
Видовите на лични податоци собрани со овие обрасци се наведени во секој од нив и се разликуваат според Услугите и целта на обработката. Тоа би можело да биде :

   – Податоци за лична идентификација (презиме, име, итн.)

   – Лични податоци за контакт (e-mail, поштенска адреса, телефонски број)

   – Лични податоци поврзани со вашите навики или преференции

Во текот на оваа колекција, особено сте информирани:

   – Целите на собирањето на овие податоци (цели)

   – Доколку мора да се дадат одредени податоци или ако се опционални и, каде што е применливо, последиците од необезбедувањето задолжителни податоци. Општо земено, во отсуство на задолжителни податоци, пристапот до Услугите и нивната употреба може да биде ограничен.

   – Од контролорот(ите) на податоци (во принцип, Издавачот, но тие може да бидат партнери во кој случај сте информирани во моментот на оваа збирка)

   – Вашите права и како да ги остварите кај контролорот на податоците

   – Правната основа што ја оправдува законитоста на обработката (на пример, ако обработката се заснова на ваша согласност, или на потребата да се усогласиме со законска обврска, или на потребата за извршување на договорот што не обврзува, на легитимност на интересот на издавачот или трето лице...)

   – Категории на лица овластени да имаат пристап до вашите податоци (т.е. примачи на вашите податоци)

   – Доколку планираме да ги пренесеме вашите податоци надвор од Европската унија, поставуваме гаранции и ве информираме за овие гаранции што обезбедуваат усогласеност на овие трансфери со Регулативите за заштита на податоците,

   – Периодите на складирање или, кога тоа не е можно, критериумите што се користат за одредување на овој период

   – И поопшто сите информации што ги бараат Регулативите за заштита на податоци.

Оваа Повелба повторно ви ги пренесува овие информации и дополнителни информации.

2) Кои се вашите податоци собрани индиректно на страницата или на апликациите

Општо земено, ова се Податоци од колачиња или слични технологии. За да дознаете повеќе за колачињата и да ги конфигурирате, можете директно да се повикате на Поглавје II. КОЛАЦИ

Тоа може да биде:

   – Прелистување податоци : тоа значи податоците собрани за време на вашата навигација на страницата и апликациите во име на издавачот.
Овие податоци за навигација се од два вида:

      – Податоци за поврзување, како што се особено датумот, времето на поврзувањето и/или навигацијата, типот на прелистувачот, јазикот на прелистувачот, IP адресата.

      – Податоци за геолокација: се однесува на податоците собрани кога ги активирате системите за геолокација кога се поврзувате на страницата или на Апликациите. Оваа услуга за геолокација користи податоци, како што се GPS сигнали, терминални сензори, точки за пристап до WIFI и идентификатори на релејна антена, за да ја изведе или процени вашата прецизна позиција.

   – Податоци собрани преку социјалните мрежи или која било трета страна : Ако имате сметка на сајтовите на социјалните мрежи и пристапувате на страницата или на апликациите без претходно да се регистрирате за услугите, може да добиеме информации од наведените социјални мрежи со цел да го олесниме создавањето сметка на страницата или апликациите. Кога користите Услуга преку страница на социјална мрежа, ни дозволувате пристап до одредени информации што сте ги дале на страницата на социјалната мрежа, како што се особено вашето корисничко име, вашето име и презиме, сликата на вашиот профил и вашите податоци поврзани со за користење на оваа услуга. Со пристап до Услуга преку страница за социјално вмрежување, вие нè овластувате да собираме, складираме и користиме какви било информации што сте ги овластиле страницата за социјално вмрежување да ни ги дава.

Кои се вашите права и како да ги остварите?

Во согласност со Правилникот за заштита на податоците и во рамките на нивните граници, имате право да пристапите, поправате, бришете и особено да побарате бришење на податоците доколку тие биле собрани додека сте биле малолетни, на противење на ограничувањето и преносливоста на податоците во врска со тебе. 
Кога обработката на неговите податоци се врши врз основа на негова согласност, можете да ја повлечете вашата согласност во секое време. 
Кога обработката се заснова на легитимен интерес на издавачот или трета страна, можете да се спротивставите на обработката во секое време, од причини поврзани со вашата конкретна ситуација. Меѓутоа, кога целта на обработката е пребарувањето, можете да се спротивставите на оваа обработка без причина, вклучително и профилирање доколку е поврзано со таквото пребарување.
Имате можност да дефинирате директиви кои се однесуваат на судбината на вашите лични податоци по вашата смрт. 
Овие права може да се остварат во секое време, со издавачот, кога тој е одговорен за обработка.

ОБРАБОТКА ЗА КОЈА УРЕДНИКОТ НЕ Е ОДГОВОРЕН ЗА ОБРАБОТКА

Некои од вашите лични податоци собрани на страницата и апликациите може да се користат во име на трети лица. 
Покрај тоа, партнерите од трета страна може да обработуваат информации од колачиња за свои сметки. Последните потоа се одговорни за извршената обработка и вашите права во принцип се остваруваат со нив. 
Општо земено, таквото пренесување на трети лица се врши само со ваша претходна согласност, освен ако друга правна основа е посоодветна. 
Кога овие трети страни се одговорни за обработка на вашите податоци, овие информации ќе бидат наведени во конкретните договорни известувања или документи (обрасци за собирање, правила за конкуренција, партнери од трета страна или политика за приватност на клиентот итн., дел за колачиња од оваа Повелба).

II. КОЛАЦИ

1) ШТО Е КОЛАЧЕТО?

Колаче или кој било сличен трагач (во натамошниот текст „Колачиња(а)“) е трагач што веројатно ќе биде зачуван во вашиот терминал (компјутер, таблет или паметен телефон) и/или кога се консултирате со услуга со софтвер за навигација, преку страницата или Апликации. 
Колачето му дозволува на неговиот издавач, за време на неговиот период на важност, да го препознае односниот терминал секој пат кога овој терминал пристапува до дигитална содржина што содржи колачиња од истиот издавач, и во зависност од колачето, да собира дополнителни информации што директно не го идентификуваат вашето однесување во рамките на Услуги. 
Во случај на компјутер кој го консултираат неколку луѓе, на пример неколку членови на семејство на ист прелистувач, колачето се доделува на информациите за прелистување на сите луѓе кои го користеле истиот терминал, без да се прави разлика помеѓу нив.

2) КОЈ КОРИСТИ КОЛАЦИ?

Колачињата може да ги постави Издавачот, а не неговите даватели на технички услуги или неговите партнери или трети лица.
 Само операторот на колачето, односно лицето во чие име е издадено, без разлика дали тој е издавач или не, е одговорен за неговата употреба и податоците што ги собира преку него.

3) ЗОШТО СЕ ДЕЛОЖУВААТ КОЛАЦИ НА САЈТОТ И НА АПЛИКАЦИИТЕ НА ИЗДАВАЧОТ?

Колачињата дозволуваат страницата и апликациите да работат ефикасно и да ги запомнат вашите преференци, да му обезбедат на издавачот и неговите партнери информации за статистички или рекламни цели. Подолу ќе ги најдете главните цели на колачињата издадени во име на издавачот и во политиките за приватност на партнерите подолу, повеќе информации за обработката на колачињата што тие ги депонираат.

КОЛАЦИ ЗА НАВИГАЦИЈА

Овие колачиња се неопходни за вашата добра навигација на страницата и правилното функционирање на апликациите, тие особено се користат за:

   -    Прилагодете ја презентацијата на страницата на поставките за приказ на вашиот терминал за гледање (јазик што се користи, резолуција на екранот, користен оперативен систем итн.)

   -    Запомнете информации за вашите идентификатори

   -    Ви дава пристап до вашата сметка или кој било друг резервиран простор користејќи ги вашите ингеренции

   -    Спроведување мерки за безбедност, на пример кога ќе биде побарано повторно да се најавите на содржината или услугата по истекот на одреден временски период.

КОЛАЦИ ЗА МЕРЕЊЕ НА СТАТИСТИЧКАТА ПУБЛИКА

Колачињата за мерење на публиката помагаат да се воспостават статистика и обем на посети и употреба на различни елементи што ја сочинуваат страницата (посетени делови и содржина, маршрути), што му овозможува особено на Издавачот да го подобри интересот и ергономијата на Услугите.

КОЛАЦИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ

Колачињата се неопходни за правилно функционирање дури и на нетаргетирано рекламирање, што ви овозможува да се консултирате со квалитетна уредувачка содржина на страницата и на апликациите без финансиски надомест.
Рекламните колачиња овозможуваат особено (i) да се избегне повторување на прикажувањето на истата реклама, дури и кога рекламата не е поврзана со вашите преференци, (ii) да се изврши ревизија, мерење на залихите на реклами и следење на ефективноста на рекламирањето за целите на маркетинг-рекламниот простор (iii) да се одреди во реално време кое рекламирање да се прикаже според вашите центри на интерес во однос на вашето неодамнешно прелистување на страницата и апликациите и на други сајтови со цел (iv) да помогне во подобрувањето на вашата навигација и да го направите поинтересно, како и да ја подобрите релевантноста на пораките кои најверојатно ќе ви бидат испратени претходно ја прифативте можноста, (v) да спроведете студии со цел да ја оптимизирате презентацијата на понудите на издавачот.

ИЗВЕШТЕТЕ ГО ВАШИТЕ ИЗБОРИ НА КОЛАЦИТЕ ИЗДАДЕНИ ОД УРЕДНИКОТ ИЛИ ВО НЕГОВО ИМЕ 

Можете да се поврзете на страницата Youronlinechoices, понудена од професионалци за дигитално рекламирање групирани во рамките на европската асоцијација EDAA (Европска алијанса за дигитално рекламирање) и управувана во Франција од Бирото за интерактивно рекламирање Франција. Така ќе можете да дознаете за компаниите регистрирани на оваа платформа и кои нудат можност за одбивање или прифаќање на колачињата што ги користат овие компании за да ги приспособат рекламите што веројатно ќе бидат прикажани на нивниот терминал на информациите на корисникот што прелистува:  http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Ве покануваме да ја прочитате нашата Услови на употреба. Ве молиме контактирајте со нас користете ја оваа форма.