Podmienky služby

by Tím pre upratovanie

Spoločnosť Digital Invest (ďalej len "Vydavateľ"), jednoosobová zjednodušená akciová spoločnosť, so základným imaním 20 000 €, zapísaná v Obchodnom a Obchodnom registri Nanterre pod číslom 433 694 332, so sídlom na soc. na 13 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, je vydavateľom webovej stránky a mobilného telefónu prístupného na URL adrese www.hospodárstvo.tn (ďalej len „Stránka“) a mobilné a tabletové aplikácie „Údržba“ (ďalej len „Aplikácie“).

Účelom týchto všeobecných podmienok používania (ďalej len „VOP“) je nastavenie podmienok prístupu na Stránku a do Aplikácií a na používanie služieb ponúkaných na Stránke a Aplikáciách (ďalej len „Služby“). VOP sa vzťahujú na akúkoľvek variáciu alebo rozšírenie Stránky na existujúcich alebo budúcich sociálnych a/alebo komunitných sieťach.

Akákoľvek významná osoba, ktorá má prístup k Stránke a Aplikáciám, bez ohľadu na jej status (jednotlivec alebo profesionál), miesto, kde sa nachádza, spôsoby pripojenia k Stránke a Aplikáciám, predmet a účel ich prístupu na Stránku a k Aplikáciám a/alebo využívaniu Služieb, je užívateľom (ďalej len „Používateľ“).

ČLÁNOK 1. AKCEPTOVANIE VŠEOBECNÝCH PODMIENOK POUŽÍVANIA 

Predpokladá sa, že Používateľ pozná a bez výhrad akceptuje všetky VOP jednoduchým pripojením k Stránke a Aplikáciám a využívaním Služieb, bez ohľadu na používané terminály digitálneho príjmu.

VOP platia súčasne (i) so špeciálnymi podmienkami platnými pre určité služby, tieto rôzne podmienky používania budú oznámené používateľom, keď sa zaregistrujú pre príslušné služby (ii) prístup k charte osobných údajov a súborov cookie.

 Ak Používateľ neprijme všetky alebo časť dokumentov uvedených vyššie, musí Stránku prestať používať.

Vydavateľ môže podmienky VOP kedykoľvek upraviť. Používateľ je výslovne informovaný o tom, že platná verzia je tá, ktorá je zverejnená na Stránke a v Aplikáciách v deň pripojenia k niektorej zo Služieb, ktorú Používateľ berie na vedomie a bez obmedzenia akceptuje a zaväzuje sa na ňu odkazovať. systematicky pri každom spojení.

ČLÁNOK 2. PRÍSTUP K SLUŽBÁM A POZASTAVENIE SLUŽIEB

2.1 Dostupnosť stránky a aplikácií

Vydavateľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie, aby zabezpečil, že prístup a prevádzka Stránky a Aplikácií budú zaručené 24 hodín denne, 24 dní v týždni bez prerušenia, pričom je potrebné uviesť, že tento záväzok je len záväzkom. Vydavateľ však nemôže niesť zodpovednosť v prípade dočasnej nedostupnosti Stránky, Aplikácií a Služieb (i) v prípade údržby Stránky, Aplikácií alebo serverov, na ktorých sú hosťované, (ii) v prípade výskytu udalosti mimo jej vôle a kontroly a (iii) v dôsledku vyššej moci. Redakcia bude vopred informovať používateľa o nedostupnosti, ak je udalosť, ktorá spôsobila nedostupnosť, predvídateľná.

2.2 Pozastavenie prístupu

Vydavateľ si vyhradzuje právo pozastaviť prístup k Službám (i) v prípade straty, odcudzenia a/alebo podvodného použitia Identifikátorov Používateľa, o ktorom ho Používateľ informoval, (ii) v prípade použitia, ktoré nie je v súlade s ustanovenia tejto zmluvy, (iii) v prípade údržby. Vzhľadom na tieto prerušenia a dôsledky, ktoré z nich môžu vyplynúť pre Používateľa, nie je možné prevziať zodpovednosť Vydavateľa.

ČLÁNOK 3. Povinnosť bdelosti – Prostriedky používané na boj proti nezákonným činnostiam

Každý používateľ berie na vedomie, že bol informovaný o tom, že sa implementuje posteriori moderovanie interaktívnych služieb s cieľom kontrolovať, vymazávať alebo upravovať obsah publikovaný používateľmi, ktorý by sa javil v rozpore s platnými zákonmi a predpismi, alebo ktorý by bol ako taký nahlásený zo strany súdny orgán.

Každý používateľ potvrdzuje, že bol informovaný o tom, že varovný systém je kedykoľvek sprístupnený každej osobe, ktorá chce nahlásiť zverejnenie akejkoľvek spornej správy v Službách, o ktorej môže vedieť, najmä pokiaľ ide o trestné činy uvedené v článku 24. odseky 5 a 8 zákona o tlači a článok 227-23 Trestného zákona, ako je ospravedlňovanie zločinov proti ľudskosti, podnecovanie k rasovej nenávisti, detská pornografia, a to v súlade s ustanoveniami článku 6-I-7 ods.3 a 4 zákona o dôvere v digitálnu ekonomiku z 21.

Na uplatnenie tejto možnosti musí používateľ kliknúť na odkaz „nahlásiť nezákonný obsah“ poskytnutý na tento účel a dostupný na domovskej stránke Služieb a/alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré sa zdá byť pre Vydavateľa vhodnejšie, pričom musí venovať pozornosť identifikácii spornú správu a vysvetliť, v čom je v rozpore s platnými zákonmi a predpismi, a to tak, že u fyzických osôb uvedie priezvisko, meno, adresu a telefónne číslo, u právnických osôb názov, firmu, adresu. , telefónne číslo a totožnosť ich zákonného zástupcu.

Rozumie sa, že za zneužitie tejto možnosti bude pravdepodobne niesť zodpovednosť osoba, ktorá ju využije. Najmä môžu viesť k súdnemu konaniu:

  • nahlásenie správy alebo činnosti ako nezákonnej s jediným cieľom, aby bola odstránená alebo aby sa prestala šíriť s vedomím, že tieto informácie sú nepresné;
  • vypovedanie skutočnosti, ktorá by mohla viesť k právnym sankciám a o ktorej je známe, že je úplne alebo čiastočne nepresná, uskutočnené akýmkoľvek komunikačným prostriedkom vrátane elektronickej a namierené proti konkrétnej osobe.

ČLÁNOK 4. SPRÁVCA STRÁNKY

Funkciou správcu stránky je zaručiť správne fungovanie stránky a zabezpečiť jej bezpečnosť. Súčasťou jej poslania je uľahčiť uplatňovanie týchto Všeobecných podmienok používania a zabezpečiť spravodlivé a zodpovedné správanie každého Používateľa. Pre akékoľvek informácie môžete kontaktovať housekeeping.tn@gmail.com.

ČLÁNOK 5 REKLAMA A PARTNERSTVÁ

7.1 Reklama

Používateľ je informovaný, že bezplatný a otvorený prístup k obsahu a službám Stránky, ako aj k Aplikáciám (okrem predplatiteľských verzií), je financovaný z príjmov súvisiacich s reklamou vysielanou na týchto miestach.

Berie na vedomie, že za svoje právo na používanie tohto obsahu a Služieb s otvoreným a bezplatným prístupom prijíma a nebude brániť zobrazovaniu reklamy na Stránke a v Aplikáciách. 

Vydavateľ používa cookies aj na reklamné účely: interné cookies a cookies tretích strán. Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie relevantných reklám používateľom. Používateľ je vyzvaný, aby si prečítal Chartu osobných údajov a súborov cookie, kde nájdete ďalšie informácie o používaní súborov cookie vydavateľom na reklamné účely.

Obsah partnerských stránok zostáva ich duševným vlastníctvom. Akákoľvek reprodukcia, publikovanie alebo redistribúcia akýmikoľvek prostriedkami je zákonom úplne zakázaná bez písomného súhlasu príslušných partnerov.

Tieto Všeobecné podmienky používania sa nevzťahujú na obsah a ponuky partnerov, preto sa používateľom odporúča, aby si prečítali všeobecné podmienky používania a všeobecné podmienky predaja partnerských stránok.

ČLÁNOK 6. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

6.1 Obsah Služieb

Obsah Stránky a Aplikácií a používanie Služieb, chránené zákonom a najmä ustanoveniami Kódexu duševného vlastníctva, sú určené výlučne na informovanie a osobné použitie Používateľa, ktorý využíva právo na súkromné, ne -hromadné a nevýhradné použitie.

S výnimkou výslovného a predchádzajúceho súhlasu vydavateľa je každá reprodukcia, znázornenie a použitie iné ako tie, ktoré sú uvedené vyššie a najmä:

i) akákoľvek úprava, sprístupnenie verejnosti na jej žiadosť alebo nie, distribúcia, redistribúcia v akejkoľvek forme, vytváranie sietí, verejná komunikácia všetkých diel, služieb, značiek a všetkých prvkov chránených alebo pravdepodobne chránených duševnými orgánmi alebo ich časti; vlastnícke právo reprodukované na Stránke a Aplikáciách;

(ii) akejkoľvek extrakcii alebo opätovnému použitiu, a to aj na súkromné ​​účely, podstatnej časti obsahu databáz, ktoré tvorí stránka a aplikácie;

(iii) akúkoľvek opakovanú a systematickú extrakciu alebo opätovné použitie, a to aj na súkromné ​​účely, dokonca aj nepodstatnej časti obsahu databáz, ktoré tvorí stránka a aplikácie;

(iv) akýkoľvek odkaz, prístup, úprava, pridanie, vymazanie, ktoré súvisí s automatizovaným systémom spracovania online publikovania a upravuje podmienky zverejnenia alebo redakčnú politiku.

6.2 Príspevky používateľov

Používateľ vyhlasuje a zaručuje:

– byť vlastníkom alebo držiteľom potrebných práv a/alebo oprávnení týkajúcich sa autorských práv, osobnostných práv alebo iných práv duševného a/alebo priemyselného vlastníctva, ktoré môžu byť spojené s jeho príspevkom;

– využívať výhody predchádzajúceho písomného súhlasu každej fyzickej osoby identifikovateľnej v jej príspevku na používanie svojho mena a/alebo imidžu a/alebo hlasu na účely ich distribúcie v Službách.

Výmenou za používanie Služieb používateľ bezplatne udeľuje Vydavateľovi svoje práva k svojim Príspevkom na nasledujúce použitia:

(i) úplné alebo čiastočné rozmnožovanie svojich Príspevkov, ich integráciu a komunikáciu na Stránke a Aplikáciách, bez ohľadu na to, či je alebo nie je sprevádzané iným obsahom, ako aj ich komunikáciu s verejnosťou akýmikoľvek doteraz známymi alebo neznámymi komunikačnými médiami ;

(ii) prispôsobenie na účely práv uvedených vyššie.

Toto postúpenie sa vydáva bezplatne pre celý svet a po celú dobu trvania právnej ochrany.

6.3 Ochranné známky

Ochranné známky, logá, názvy spoločností, obchodné názvy, označenia a názov domény vydavateľa a najmä registrovaná ochranná známka „HOUSEKEEPING“ a súvisiace logo (logá) sú rozlišovacími znakmi. S výnimkou výslovného a predchádzajúceho súhlasu akékoľvek použitie týchto rozlišovacích znakov, ako aj akýchkoľvek iných rozlišovacích znakov patriacich Vydavateľovi alebo tretím stranám, vystavuje Používateľa trestnému a/alebo občianskoprávnemu konaniu. 

článok 7. Oprávnenie na vysielanie

Používateľ dodržiavaním týchto Osobitných podmienok používania súhlasí s tým, že celý obsah alebo časť obsahu uverejneného na jeho blogu alebo komentáre uverejnené na Stránke môžu byť sprístupnené buď priamo, alebo prostredníctvom odkazov na partnerov Vydavateľa, najmä na propagáciu Stránky – na úvodnej stránke Stránky a/alebo pri vydávaní časopisu HOUSEKEEPING za predpokladu, že bude v prípade potreby rešpektovaná jeho anonymita.

Ak máte nejaké otázky o výhodách, prosím nous contacter.