Politique de dôvernosti

by Tím pre upratovanie

Posledná aktualizácia: august 2019

Táto charta (ďalej len „Charta“) je určená pre používateľov webovej stránky a mobilnej stránky elle.fr (ďalej len „Stránka“) a súvisiacich mobilných a tabletových aplikácií (ďalej len „Aplikácie“).

Keď používame výrazy „vy“ alebo „vaše“, označujeme vás ako používateľa Stránky a Aplikácií.

Účelom tejto charty je informovať vás o dôvodoch a podmienkach spracovania:

   – Na jednej strane vaše osobné údaje na Stránke a Aplikáciách. Ďalej ich nazývame „Osobné údaje“. Osobné údaje sú informácie, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú.

   – Na druhej strane, informácie týkajúce sa vašej navigácie na Stránke a Aplikáciách, ktoré budú pravdepodobne zaznamenané v súboroch nazývaných „cookies“ alebo podobné nástroje (pre zjednodušenie budeme tieto súbory cookie a podobné nástroje označovať jediným pojmom „Cookies“ "). Niektoré z týchto informácií zo súborov cookie vás priamo ani nepriamo neidentifikujú a nepredstavujú osobné údaje. Iné môžu umožniť, aby ste boli nepriamo identifikovaní a legálne predstavovali osobné údaje. Ďalej ich spoločne nazývame „Údaje zo súborov cookie“. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a podobných technológiách a spracovaní údajov zo súborov cookie, môžete si priamo prečítať kapitolu „II COOKIES“.

Pre zjednodušenie budú tieto informácie zo súborov cookie a osobných údajov nižšie označované ako jediný pojem „údaje“.

Spracovanie vašich údajov sa vykonáva v súlade s platnými predpismi, najmä s európskym nariadením známym ako „GDPR“ (č. 2016-679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe tieto údaje) a zákon známy ako „Informatique et libertés“ (zákon č. 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovaní údajov, súboroch a slobodách v znení neskorších predpisov a všetky predpisy, ktoré ich dopĺňajú alebo nahrádzajú (ďalej len „IT a Predpisy o slobodách“).

Vydavateľ je zodpovedný za spracovanie väčšiny spracovania údajov vykonávaného na Stránke a v Aplikáciách, ako je uvedené nižšie. Spracovanie je operácia s údajmi (napríklad konzultácia, zber atď.). Vydavateľ však nezodpovedá za celé spracovanie vašich údajov. Poskytovatelia služieb, zákazníci Vydavateľa alebo tretie strany môžu niesť výhradnú zodpovednosť za určité operácie spracovania, ako je uvedené nižšie.

I. OCHRANA ÚDAJOV

A. SPRACOVANIE, ZA KTORÉ JE ZODPOVEDNÝ REDAKTOR

Počas používania Stránky a Aplikácií Používateľom môžu byť zhromažďované a spracovávané Údaje za účelom umožnenia prístupu k službám Stránky a Aplikáciám (ďalej len „Služby“) na účely administratívneho a komerčného riadenia.

1) Aké osobné údaje deklarujete priamo?

Sú to osobné údaje:

   – Že nám komunikujete priamo na účely (t. j. ciele) špecifikované v našich formulároch na Stránke a Aplikáciách (príklad údajov oznámených za účelom registrácie účtu)

   – A osobné údaje, ktoré sa rozhodnete zverejniť na stránke a v aplikáciách.
 

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom formulára
Typy Osobných údajov zhromažďovaných týmito formulármi sú špecifikované v každom z nich a líšia sa podľa Služieb a účelu spracovania. To môže byť :

   - Osobné identifikačné údaje (priezvisko, meno a pod.)

   - Osobné kontaktné údaje (e-mail, poštová adresa, telefónne číslo)

   – Osobné údaje súvisiace s vašimi zvykmi alebo preferenciami

Počas tohto zberu ste informovaní najmä:

   – Ciele zhromažďovania týchto údajov (účely)

   – Ak je potrebné poskytnúť určité údaje alebo ak je to nepovinné, a prípadne dôsledky neposkytnutia povinných údajov. Vo všeobecnosti platí, že pri absencii povinných údajov môže byť prístup k Službám a ich používanie obmedzené.

   – Prevádzkovateľa(ov) údajov (v zásade Vydavateľ, ale môžu to byť partneri, v takom prípade budete informovaní v čase tohto zhromažďovania)

   – Vaše práva a spôsob ich uplatnenia u prevádzkovateľa údajov

   - Právny základ odôvodňujúci zákonnosť spracúvania (napríklad ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo na potrebe splniť zákonnú povinnosť alebo potrebe plnenia zmluvy, ktorá nás zaväzuje, na oprávnenosť záujmov Vydavateľa alebo tretej strany...)

   – kategórie osôb oprávnených na prístup k vašim údajom (t. j. príjemcovia vašich údajov)

   – Ak plánujeme preniesť vaše údaje mimo Európsku úniu, zavedieme záruky a informujeme vás o týchto zárukách, ktoré zabezpečia súlad týchto prenosov s nariadeniami o ochrane údajov,

   – Doby skladovania alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby

   – A všeobecnejšie všetky informácie požadované Nariadeniami o ochrane údajov.

Táto charta vám opäť poskytuje tieto informácie a ďalšie informácie.

2) Aké sú vaše údaje nepriamo zhromaždené na stránke alebo v aplikáciách

Vo všeobecnosti ide o údaje zo súborov cookie alebo podobných technológií. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a nakonfigurovať ich, môžete sa obrátiť priamo na kapitolu II. COOKIES

To môže byť:

   – Prehliadanie údajov : to znamená údaje zhromaždené počas vašej navigácie na Stránke a v Aplikáciách v mene Vydavateľa.
Tieto navigačné údaje sú dvoch typov:

      – Údaje o pripojení, ako je najmä dátum, čas pripojenia a/alebo navigácie, typ prehliadača, jazyk prehliadača, IP adresa.

      – Geolokačné údaje: označujú údaje zhromaždené pri aktivácii geolokačných systémov, keď sa pripájate k Stránke alebo Aplikáciám. Táto geolokačná služba využíva údaje, ako sú signály GPS, terminálové senzory, prístupové body WIFI a identifikátory reléových antén, na odvodenie alebo odhad vašej presnej polohy.

   – Údaje zhromaždené prostredníctvom sociálnych sietí alebo akejkoľvek inej tretej strany : Ak máte účet na stránkach sociálnych sietí a pristupujete na stránku alebo do aplikácií bez toho, aby ste sa najprv zaregistrovali do služieb, môžeme dostávať informácie z uvedených sociálnych sietí, aby sme vám uľahčili vytvorenie účtu na stránke alebo aplikáciách. Keď používate Službu prostredníctvom stránky sociálnej siete, umožňujete nám prístup k určitým informáciám, ktoré ste poskytli na stránke sociálnej siete, ako sú najmä vaše používateľské meno, vaše meno a priezvisko, váš profilový obrázok a vaše údaje týkajúce sa na používanie tejto Služby. Prístupom k Službe prostredníctvom stránky sociálnej siete nám dávate oprávnenie na zhromažďovanie, uchovávanie a používanie akýchkoľvek informácií, ktoré nám stránka sociálnej siete poskytuje.

Aké sú vaše práva a ako si ich uplatniť?

V súlade s Nariadením o ochrane údajov a v rámci jeho obmedzení máte právo na prístup, opravu, vymazanie a najmä právo požadovať vymazanie údajov, ak boli zhromaždené, keď ste boli neplnoletí, právo na námietku proti obmedzeniu a prenosnosti údajov. týkajúci sa vás. 
Ak sa spracúvanie jeho údajov vykonáva na základe jeho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. 
Ak je spracovanie založené na oprávnenom záujme vydavateľa alebo tretej strany, môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Ak je však účelom spracovania vyhľadávanie, môžete bezdôvodne namietať proti tomuto spracovaniu, vrátane profilovania, pokiaľ je s takýmto vyhľadávaním spojené.
Máte možnosť definovať smernice týkajúce sa osudu vašich osobných údajov po vašej smrti. 
Tieto práva je možné uplatniť kedykoľvek, s vydavateľom, kedy je zodpovedný za spracovanie.

SPRACOVANIE, ZA KTORÉ REDAKCIA NEZODPOVEDÁ ZA SPRACOVANIE

Niektoré z vašich osobných údajov zhromaždených na stránke a v aplikáciách môžu byť použité v mene partnerov tretích strán. 
Okrem toho môžu partneri tretích strán spracovávať informácie zo súborov cookie pre svoje vlastné účty. Títo sú potom zodpovední za vykonané spracovanie a vaše práva sa v zásade uplatňujú s nimi. 
Vo všeobecnosti sa takýto prevod na tretie strany uskutočňuje iba s vaším predchádzajúcim súhlasom, pokiaľ nie je vhodnejší iný právny základ. 
Keď sú tieto tretie strany zodpovedné za spracovanie vašich údajov, tieto informácie budú špecifikované v konkrétnych zmluvných oznámeniach alebo dokumentoch (formuláre na zber, pravidlá súťaže, zásady ochrany osobných údajov partnera alebo klienta tretej strany atď., časť o súboroch cookie tejto charty).

II. COOKIES

1) ČO JE TO COOKIE?

Súbor cookie alebo akýkoľvek podobný nástroj na sledovanie (ďalej len „súbory cookie“) je nástroj na sledovanie, ktorý sa pravdepodobne uloží vo vašom koncovom zariadení (počítači, tablete alebo smartfóne) a/alebo pri konzultácii so Službou pomocou navigačného softvéru prostredníctvom stránky alebo Aplikácie. 
Súbor cookie umožňuje jeho vydavateľovi počas obdobia jeho platnosti rozpoznať príslušný terminál zakaždým, keď tento terminál pristupuje k digitálnemu obsahu obsahujúcemu súbory cookie od rovnakého vydavateľa, a v závislosti od súboru cookie zhromažďovať ďalšie informácie, ktoré priamo neidentifikujú vaše správanie v rámci služby. 
V prípade počítača, ktorý používa niekoľko ľudí, napríklad niekoľko členov rodiny v tom istom prehliadači, sa súbor cookie priradí k informáciám o prehliadaní všetkých ľudí, ktorí použili rovnaký terminál, bez rozdielu medzi nimi.

2) KTO POUŽÍVA COOKIES?

Cookies môže umiestňovať Vydavateľ, nie jeho poskytovatelia technických služieb alebo jeho partneri alebo tretie strany.
 Za jeho použitie a Údaje, ktoré prostredníctvom neho zhromažďuje, je zodpovedný iba prevádzkovateľ súboru cookie, t. j. osoba, v mene ktorej je vydaný, či už je jeho vydavateľom alebo nie.

3) PREČO SA UKLADAJÚ SÚBORY COOKIES NA STRÁNKE A APLIKÁCIÁCH VYDAVATEĽA?

Súbory cookie umožňujú stránke a aplikáciám efektívne fungovať a zapamätať si vaše preferencie, poskytovať vydavateľovi a jeho partnerom informácie na štatistické alebo reklamné účely. Nižšie nájdete hlavné účely súborov cookie vydávaných v mene vydavateľa a v zásadách ochrany osobných údajov partnerov nižšie nájdete ďalšie informácie o spracúvaní súborov cookie, ktoré ukladajú.

COOKIES PRE NAVIGÁCIU

Tieto cookies sú nevyhnutné pre vašu dobrú navigáciu na Stránke a správne fungovanie Aplikácií, používajú sa najmä na:

   -    Prispôsobte prezentáciu Stránky preferenciám zobrazenia vášho zobrazovacieho terminálu (použitý jazyk, rozlíšenie displeja, použitý operačný systém atď.)

   -    Zapamätajte si informácie o vašich identifikátoroch

   -    Poskytnite vám prístup k vášmu účtu alebo akémukoľvek inému vyhradenému priestoru pomocou vašich poverení

   -    Implementujte bezpečnostné opatrenia, napríklad keď budete požiadaní o opätovné prihlásenie do obsahu alebo služby po uplynutí určitého časového obdobia.

COOKIES NA ŠTATISTICKÉ MERANIE PUBLIKA

Súbory cookie na meranie návštevnosti pomáhajú vytvárať štatistiky a objemy návštev a používania rôznych prvkov, ktoré tvoria Stránku (navštívené sekcie a obsah, trasy), čo umožňuje Vydavateľovi najmä zlepšiť zaujímavosť a ergonómiu Služieb.

REKLAMNÉ COOKIES

Cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie aj necielenej reklamy, čo vám umožňuje konzultovať kvalitný redakčný obsah na Stránke a v Aplikáciách bez finančnej kompenzácie.
Reklamné cookies umožňujú najmä (i) vyhnúť sa opakovanému zobrazovaniu tej istej reklamy, aj keď reklama nesúvisí s vašimi preferenciami, (ii) kontrolovať, merať reklamné zásoby a sledovať efektivitu reklamy pre účely marketingu reklamného priestoru (iii) určiť v reálnom čase, ktorá reklama sa má zobraziť podľa vašich stredísk záujmu s ohľadom na vaše nedávne prehliadanie na Stránke a v Aplikáciách a na iných stránkach, aby ste (iv) pomohli zlepšiť vašu navigáciu a urobiť to zaujímavejším, ako aj zlepšiť relevantnosť správ, ktoré vám pravdepodobne budú zaslané, predtým prijal možnosť, (v) vykonať štúdie smerujúce k optimalizácii prezentácie ponúk vydavateľa.

UPLATŇUJTE SVOJ VOĽBY NA SÚBOROCH COOKIES VYDANÝCH REDAKTOROM ALEBO V JEHO MENE 

Môžete sa pripojiť na stránku Youronlinechoices, ktorú ponúkajú profesionáli v oblasti digitálnej reklamy združení v rámci európskeho združenia EDAA (European Digital Advertising Alliance) a spravovaná vo Francúzsku organizáciou Interactive Advertising Bureau France. Budete sa tak môcť dozvedieť o spoločnostiach zaregistrovaných na tejto platforme, ktoré ponúkajú možnosť odmietnuť alebo akceptovať súbory cookie používané týmito spoločnosťami na prispôsobenie reklám, ktoré sa pravdepodobne budú zobrazovať na ich termináli, informáciám prehliadajúceho používateľa:  http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Pozývame vás, aby ste si prečítali naše Podmienky používania. Kontaktujte nás prosím použite tento formulár.