Användarvillkor

by Hushållningsteam

Företaget Digital Invest (nedan kallat "Utgivaren"), ett förenklat aktiebolag för en person, med ett aktiekapital på 20 000 €, registrerat i Nanterres handels- och bolagsregister under nummer 433 694 332, vars säte socialt är beläget på 13 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, är utgivare av webbplatsen och mobil tillgänglig på URL-adressen www.hushållning.tn (hädanefter "Webbplatsen") och "Housekeeping" mobil- och surfplattor (nedan kallade "Applikationerna").

Syftet med dessa allmänna användningsvillkor (hädanefter "GTU") är att fastställa villkoren för åtkomst till webbplatsen och applikationerna och för användningen av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen och applikationerna (nedan kallade "Tjänsterna"). Villkoren gäller för alla varianter eller förlängningar av webbplatsen på befintliga eller framtida sociala nätverk och/eller gemenskapsnätverk.

Alla större personer som har tillgång till webbplatsen och applikationerna, oavsett status (individuell eller professionell), platsen där de befinner sig, metoderna för anslutning till webbplatsen och applikationerna, föremålet och syftet med deras åtkomst till webbplatsen och till applikationerna och/eller användningen av Tjänsterna, är en användare (nedan kallad "Användaren").

ARTIKEL 1. ACCEPTERANDE AV DE ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR 

Användaren förutsätts känna till och utan förbehåll acceptera alla villkoren genom att bara ansluta till webbplatsen och applikationerna och använda tjänsterna, oavsett vilka digitala mottagningsterminaler som används.

Villkoren gäller samtidigt (i) de särskilda villkoren som gäller för vissa tjänster, dessa olika användningsvillkor kommer att meddelas användarna när de registrerar sig för de berörda tjänsterna (ii) till charter för personuppgifter och cookies tillgänglig.

 Om användaren inte accepterar alla eller delar av dokumenten som hänvisas till ovan måste han sluta använda webbplatsen.

Utgivaren kan när som helst ändra villkoren i villkoren. Användaren informeras uttryckligen om att den gällande versionen är den som läggs online på webbplatsen och i applikationerna, vid datumet för hans anslutning till någon av tjänsterna, vilket användaren erkänner och accepterar utan begränsningar, och åtar sig att hänvisa till det systematiskt under varje anslutning.

ARTIKEL 2. TILLGÅNG TILL TJÄNSTER OCH AVSTÄNGNING AV TJÄNSTER

2.1 Tillgänglighet för webbplatsen och applikationerna

Utgivaren åtar sig att göra sitt bästa för att säkerställa att åtkomst och drift av webbplatsen och applikationerna garanteras 24 timmar om dygnet, 24 dagar i veckan utan avbrott, varvid det anges att detta åtagande endast är en skyldighet. Utgivaren kan dock inte hållas ansvarig i händelse av tillfällig otillgänglighet av webbplatsen, applikationerna och tjänsterna (i) i händelse av underhåll av webbplatsen, applikationerna eller servrarna på vilka de finns, (ii) i händelse av händelser utanför dess vilja och kontroll och (iii) på grund av force majeure. Utgivaren kommer att informera användaren i förväg om otillgängligheten om händelsen som orsakade otillgängligheten är förutsägbar.

2.2 Avstängning av tillträde

Utgivaren förbehåller sig rätten att stänga av åtkomsten till Tjänsterna (i) vid förlust, stöld och/eller bedräglig användning av Användarens Identifierare som den senare har informerat den om, (ii) vid användning som inte är i enlighet med bestämmelserna häri, (iii) i händelse av underhållsverksamhet. Utgivarens ansvar kan inte anlitas på grund av dessa avbrott och de konsekvenser som kan bli följden av dem för Användaren.

ARTIKEL 3. Vaksamhetsplikt – Medel som används för att bekämpa olaglig verksamhet

Varje användare erkänner att ha informerats om att en moderering i efterhand av de interaktiva tjänsterna har implementerats för att kontrollera, ta bort eller modifiera innehållet som publicerats av användarna som skulle verka strida mot gällande lagar och förordningar, eller som skulle ha rapporterats som sådant av användaren rättslig myndighet.

Varje användare erkänner att ha informerats om att ett varningssystem görs tillgängligt när som helst för alla personer som vill rapportera publiceringen på tjänsterna av något kontroversiellt meddelande som de kan känna till, i synnerhet de som hänför sig till de brott som anges i artikel 24 punkterna 5 och 8 i presslagen och artikel 227-23 i strafflagen såsom ursäkt för brott mot mänskligheten, uppvigling till rashat, barnpornografi och detta i enlighet med bestämmelserna i artikel 6-I-7 punkterna 3 och 4 i lagen om förtroende för den digitala ekonomin av den 21 juni 2004.

För att utöva detta alternativ måste användaren klicka på länken "rapportera olagligt innehåll" som tillhandahålls för detta ändamål och tillgänglig på Tjänsternas hemsida och/eller någon annan plats som verkar bättre lämpad för utgivaren genom att vara noga med att identifiera omtvistat meddelande och att förklara hur det strider mot gällande lagar och förordningar, sedan genom att för fysiska personer uppge deras efternamn, förnamn, adress och telefonnummer, och för personer juridiska personer, deras namn, företagsnamn, adress , telefonnummer och identiteten på deras juridiska ombud.

Det är underförstått att det faktum att missbruka detta alternativ sannolikt kommer att engagera ansvaret för den person som utövar det. I synnerhet kommer sannolikt att ge upphov till rättsliga förfaranden:

  • rapportera ett meddelande eller en aktivitet som olaglig i det enda syftet att få det borttaget eller att få det upphört att spridas, med vetskap om att denna information är felaktig;
  • uppsägning, som görs genom vilket kommunikationsmedel som helst, inklusive elektroniskt och riktat mot en specifik person, av ett faktum som sannolikt kan leda till rättsliga sanktioner och som är känt för att vara helt eller delvis felaktigt.

ARTIKEL 4. PLATSADMINISTRATION

Webbplatsadministratörens funktion är att garantera att webbplatsen fungerar korrekt och att säkerställa dess säkerhet. Det är en del av dess uppdrag att underlätta tillämpningen av dessa allmänna användarvillkor och att säkerställa varje användares rättvisa och ansvarsfulla beteende. För all information kan du kontakta housekeeping.tn@gmail.com.

ARTIKEL 5 . ANNONSERING OCH PARTNERSKAP

7.1 Reklam

Användaren informeras om att fri och öppen tillgång till innehållet och tjänsterna på webbplatsen, såväl som till applikationerna (exklusive prenumerantutgåvor), finansieras av inkomster relaterade till reklam som sänds på dessa utrymmen.

Han erkänner att han i utbyte mot sin rätt att använda dessa innehåll och tjänster i öppen och fri tillgång accepterar och kommer inte att motsätta sig visningen av reklam på webbplatsen och i applikationerna. 

Utgivaren använder även cookies för reklamsyften: interna cookies och tredjepartscookies. Dessa cookies används för att visa relevanta annonser för användare. Användaren uppmanas att läsa stadgan om personuppgifter och cookies för mer information om utgivarens användning av cookies i reklamsyfte.

Innehållet på partnerwebbplatser förblir deras immateriella egendom. All reproduktion, återpublicering eller vidaredistribution på något sätt är helt förbjuden enligt lag utan skriftligt tillstånd från berörda partners.

Dessa allmänna användarvillkor gäller inte för innehåll och erbjudanden från partners, det rekommenderas därför att Användare läser de allmänna användarvillkoren och de allmänna försäljningsvillkoren för partnersidorna.

ARTIKEL 6. IMMATERIELL EGENDOM

6.1 Tjänsternas innehåll

Innehållet på webbplatsen och applikationerna och användningen av tjänsterna, skyddade av lag och i synnerhet bestämmelserna i koden för immaterialrätt, är uteslutande avsedda för information och personlig användning av användaren som drar nytta av en rättighet för privat, icke -kollektiv och icke-exklusiv användning.

Förutom med uttryckligt och förhandsgodkännande från utgivaren, all reproduktion, representation och användning utöver de som nämns ovan och i synnerhet:

(i) varje anpassning, tillgängliggörande för allmänheten på dess begäran eller inte, distribution, vidaredistribution i någon form, nätverk, offentlig kommunikation av hela eller delar av de verk, tjänster, varumärken och alla delar som skyddas eller kan komma att skyddas av intellektuella egendomslag som återges på webbplatsen och i applikationerna;

(ii) all utvinning eller återanvändning, inklusive för privata ändamål, av en betydande del av innehållet i databaserna som utgörs av webbplatsen och applikationerna;

(iii) varje upprepad och systematisk utvinning eller återanvändning, inklusive för privata ändamål, av även en icke väsentlig del av innehållet i databaserna som utgörs av webbplatsen och applikationerna;

(iv) varje länk, åtkomst, ändring, tillägg, radering som hänför sig till det automatiska bearbetningssystemet för onlinepublicering och modifierar publiceringsvillkoren eller den redaktionella policyn.

6.2 Användarbidrag

Användaren deklarerar och garanterar:

– vara ägare eller innehavare av nödvändiga rättigheter och/eller auktorisationer som rör upphovsrätt, personlighetsrättigheter eller andra immateriella och/eller industriella rättigheter som eventuellt är knutna till hans bidrag;

– dra nytta av skriftligt förhandstillstånd från varje fysisk person som kan identifieras i hans bidrag att använda sitt namn och/eller sin bild och/ sin röst i syfte att sprida dem på tjänsterna.

I utbyte mot användningen av tjänsterna överlåter användaren till utgivaren, kostnadsfritt, sina rättigheter till sina bidrag för följande användningsområden:

(i) reproduktion, helt eller delvis, av dess bidrag, deras integrering och kommunikation på webbplatsen och applikationer, vare sig de åtföljs av annat innehåll eller inte, såväl som deras kommunikation till allmänheten via något kommunikationsmedium som är känt eller okänt hittills ;

(ii) anpassning för de rättigheter som avses ovan.

Detta uppdrag ges ut kostnadsfritt för hela världen och under hela rättsskyddets varaktighet.

6.3 Varumärken

Förlagets varumärken, logotyper, företagsnamn, handelsnamn, tecken och domännamn, och i synnerhet det registrerade varumärket "HOUSEKEPING" och tillhörande logotyp(er) är särskiljande tecken. Förutom med uttrycklig och förhandstillstånd, utsätter all användning av dessa särskiljande tecken såväl som andra särskiljande tecken som tillhör utgivaren eller tredje part Användaren för straffrättsliga och/eller civilrättsliga förfaranden. 

artikel 7. Tillstånd att sända

Genom att följa dessa särskilda användarvillkor accepterar användaren att hela eller delar av innehållet som publiceras på hans blogg, eller att kommentarerna som publiceras på webbplatsen kan göras tillgängliga, antingen direkt eller genom att hänvisa till länkar till utgivarens partners, i synnerhet för marknadsföring av webbplatsen – på webbplatsens hemsida och/eller i publiceringen av tidningen HOUSEKEEPING, förutsatt att hans anonymitet respekteras, om det behövs.

Om du har några frågor fördelar, vänligen kontakta oss.