Politique de Sekretessregler

by Hushållningsteam

Senast uppdaterad: augusti 2019

Denna charter (nedan kallad "Charter") är avsedd för användare av elle.fr-webbplatsen och mobilwebbplatsen (nedan kallad "Webbplatsen") och relaterade mobil- och surfplattor (nedan kallade "Applikationerna").

När vi använder termerna "du" eller "din", hänvisar vi till dig som användare av webbplatsen och applikationerna.

Syftet med denna stadga är att informera dig om orsakerna och villkoren för behandlingen:

   – Å ena sidan, dina personuppgifter på webbplatsen och applikationerna. Vi kallar dem nedan "Personuppgifter". Personuppgifter är information som direkt eller indirekt identifierar dig.

   – Å andra sidan, information som rör din navigering på webbplatsen och applikationerna som sannolikt kommer att registreras i filer som kallas "cookies" eller liknande verktyg (för enkelhetens skull kommer vi att beteckna dessa cookies och liknande verktyg med den enda termen "cookies" "). En del av denna information från Cookies identifierar dig inte direkt eller indirekt och utgör inte personuppgifter. Andra kan tillåta dig att bli indirekt identifierad och juridiskt utgöra personuppgifter. Vi kallar dem nedan tillsammans "Data från cookies". För att ta reda på mer om cookies och liknande teknologier och behandlingen av data från cookies, kan du hänvisa direkt till kapitlet "II COOKIES".

För enkelhetens skull kommer denna information från cookies och personuppgifter nedan att hänvisas till som den enda termen "Data".

Behandlingen av dina uppgifter utförs i enlighet med tillämpliga bestämmelser, särskilt den europeiska förordningen känd som "RGPD" (n°2016-679 avseende skydd av individer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa data) och lagen känd som "Informatique et libertés", (lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter med ändringar, och alla bestämmelser som kompletterar eller ersätter dem (hädanefter "IT och frihetsförordningar").

Utgivaren är ansvarig för att behandla det mesta av den databehandling som utförs på webbplatsen och applikationerna enligt nedan. Behandling är en operation på Data (till exempel konsultation, insamling, etc.). Utgivaren är dock inte ansvarig för all behandling av dina uppgifter. Tjänsteleverantörer, kunder till utgivaren eller tredje part kan vara ensam ansvariga för vissa bearbetningsoperationer enligt nedan.

I. DATASKYDD

A. BEHANDLING SOM REDAKTÖREN ÄR ANSVARIG FÖR

Under Användarens användning av Webbplatsen och Applikationerna kan Data samlas in och bearbetas för att ge åtkomst till Webbplatsens och Applikationernas tjänster (nedan kallade "Tjänsterna") för administrativa och kommersiella förvaltningsändamål.

1) Vilka personuppgifter deklarerar du direkt?

Dessa är personuppgifter:

   – Att du kommunicerar till oss direkt för de ändamål (d.v.s. målen) som anges i våra formulär på webbplatsen och applikationerna (exempelvis data som kommuniceras för att registrera ett konto)

   – Och personuppgifter som du väljer att offentliggöra på webbplatsen och i applikationerna.
 

Personuppgifter som samlas in via formulär
Typerna av personuppgifter som samlas in av dessa formulär specificeras i var och en av dem och skiljer sig åt beroende på Tjänsterna och syftet med behandlingen. Det kan vara :

   – Personliga identifieringsuppgifter (efternamn, förnamn, etc.)

   – Personliga kontaktuppgifter (e-post, postadress, telefonnummer)

   – Personuppgifter relaterade till dina vanor eller preferenser

Under denna insamling informeras du särskilt om:

   – Målen för insamlingen av dessa uppgifter (ändamål)

   – Om vissa uppgifter måste tillhandahållas eller om de är frivilliga och, i förekommande fall, konsekvenserna av underlåtenhet att tillhandahålla obligatoriska uppgifter. I allmänhet, i avsaknad av obligatoriska uppgifter, kan åtkomst till tjänsterna och deras användning begränsas.

   – Av de personuppgiftsansvariga (i princip utgivaren, men de kan vara partners i vilket fall du informeras vid tidpunkten för denna insamling)

   – Dina rättigheter och hur du utövar dem med den personuppgiftsansvarige

   – Den rättsliga grunden som motiverar behandlingens laglighet (till exempel om behandlingen är baserad på ditt samtycke eller på behovet av att uppfylla en rättslig förpliktelse eller på behovet av att fullgöra avtalet som binder oss, på utgivarens eller tredje parts intressebefogenhet...)

   – Kategorier av personer som har behörighet att ha åtkomst till dina uppgifter (d.v.s. mottagarna av dina uppgifter)

   – Om vi ​​planerar att överföra dina uppgifter utanför Europeiska unionen, inför vi garantier och informerar dig om dessa garantier för att säkerställa att dessa överföringar följer dataskyddsförordningarna,

   – Lagringsperioder eller, när detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period

   – Och mer generellt all information som krävs enligt dataskyddsförordningen.

Denna stadga förmedlar denna information och ytterligare information till dig igen.

2) Vad är dina data som samlas in indirekt på webbplatsen eller applikationerna

I allmänhet är detta data från cookies eller liknande teknologier. För att ta reda på mer om cookies och konfigurera dem kan du hänvisa direkt till kapitel II. SMÅKAKOR

Det kan vara:

   – Bläddringsdata : det vill säga data som samlats in under din navigering på webbplatsen och applikationerna på uppdrag av utgivaren.
Dessa navigeringsdata är av två typer:

      – Anslutningsdata som i synnerhet datum, tidpunkt för anslutningen och/eller navigering, typen av webbläsare, webbläsarens språk, IP-adressen.

      – Geolokaliseringsdata: hänvisar till data som samlas in när du aktiverar geolokaliseringssystem när du ansluter till webbplatsen eller applikationerna. Denna geolokaliseringstjänst använder data, såsom GPS-signaler, terminalsensorer, WIFI-åtkomstpunkter och reläantennidentifierare, för att härleda eller uppskatta din exakta position.

   – Data som samlas in via sociala nätverk eller någon annan tredje part : Om du har ett konto på webbplatser för sociala nätverk och du kommer åt webbplatsen eller applikationerna utan att först registrera dig för tjänsterna, kan vi ta emot information från nämnda sociala nätverk för att underlätta skapandet av ett konto på webbplatsen eller apparna. När du använder en tjänst via en social nätverkswebbplats tillåter du oss att få tillgång till viss information som du har lämnat till den sociala nätverkswebbplatsen, såsom i synnerhet ditt användarnamn, ditt för- och efternamn, din profilbild och dina data relaterade till till användningen av denna tjänst. Genom att få tillgång till en tjänst via en social nätverkswebbplats godkänner du att vi samlar in, lagrar och använder all information som du har auktoriserat den sociala nätverksplatsen att tillhandahålla oss.

Vilka är dina rättigheter och hur utövar du dem?

I enlighet med dataskyddsförordningen och inom dess gränser har du rätt att få tillgång till, korrigera, radera och i synnerhet att begära radering av data om de samlades in när du var minderårig, till invändning mot begränsning och portabilitet av data angående dig. 
När behandlingen av hans uppgifter utförs på grundval av hans samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. 
När behandlingen baseras på utgivarens eller en tredje parts legitima intresse kan du när som helst invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till just din situation. När syftet med behandlingen är prospektering kan du dock motsätta dig denna behandling utan anledning, inklusive profilering i den mån den är kopplad till sådan prospektering.
Du har möjlighet att definiera direktiv som rör ödet för dina personuppgifter efter din död. 
Dessa rättigheter kan utövas när som helst, med förlaget, när han är ansvarig för behandlingen.

BEHANDLING SOM REDAKTÖREN INTE ANSVARAR FÖR BEHANDLING

En del av dina personuppgifter som samlas in på webbplatsen och applikationerna kan användas på uppdrag av tredje parts partners. 
Dessutom kan tredjepartspartner behandla information från cookies för sina egna konton. De senare ansvarar sedan för den behandling som genomförs och dina rättigheter utövas i princip hos dem. 
I allmänhet sker en sådan överföring till tredje part endast med ditt samtycke i förväg, såvida inte annan rättslig grund är lämpligare. 
När dessa tredje parter är ansvariga för att behandla dina uppgifter, kommer denna information att specificeras i de specifika avtalsmeddelandena eller dokumenten (insamlingsformulär, konkurrensregler, tredjepartspartner eller klients integritetspolicy, etc., avsnittet Cookies i denna stadga).

II. SMÅKAKOR

1) VAD ÄR EN KAKA?

En cookie eller något liknande spårämne (nedan kallat "Cookien(erna)") är ett spårämne som sannolikt sparas i din terminal (dator, surfplatta eller smartphone) och/eller när du konsulterar en tjänst med navigationsprogramvara, via webbplatsen eller Ansökningar. 
En cookie tillåter dess emittent, under dess giltighetstid, att känna igen den berörda terminalen varje gång denna terminal får åtkomst till digitalt innehåll som innehåller cookies från samma utfärdare, och beroende på cookien, samla in ytterligare information som inte direkt identifierar ditt beteende inom Tjänster. 
När det gäller en dator som konsulteras av flera personer, till exempel flera familjemedlemmar i samma webbläsare, tilldelas cookien webbläsarinformationen för alla personer som har använt samma terminal, utan att skilja på dem.

2) VEM ANVÄNDER COOKIES?

Cookies kan placeras av utgivaren, inte dess tekniska tjänsteleverantörer eller av dess partners eller av tredje part.
 Endast operatören av Cookien, det vill säga den person för vars räkning den utfärdas, oavsett om han är utfärdaren eller inte, är ansvarig för dess användning och de uppgifter som den samlar in genom den.

3) VARFÖR LAGERAS COOKIES PÅ UTGIFTENS WEBBPLATS OCH APPLIKATIONER?

Cookies gör det möjligt för webbplatsen och applikationerna att fungera effektivt, och att komma ihåg dina preferenser, för att förse utgivaren och dess partners med information för statistiska eller reklamändamål. Nedan hittar du huvudsyften med cookies som utfärdats på uppdrag av utgivaren och i partnernas integritetspolicy nedan, mer information om behandlingen av cookies som de sätter in.

KAKER FÖR NAVIGATION

Dessa cookies är nödvändiga för din goda navigering på webbplatsen och för att applikationerna ska fungera korrekt, de används särskilt för att:

   -    Anpassa presentationen av webbplatsen till visningspreferenserna för din visningsterminal (använt språk, skärmupplösning, operativsystem som används, etc.)

   -    Kom ihåg information om dina identifierare

   -    Ge dig tillgång till ditt konto eller något annat reserverat utrymme med dina referenser

   -    Genomför säkerhetsåtgärder, till exempel när du blir ombedd att logga in igen på innehåll eller en tjänst efter att en viss tid har förflutit.

STATISTISKA PUBLIKSMÄTNINGSCOOKIES

Målgruppsmätningscookies hjälper till att upprätta statistik och besöksvolymer och användning av de olika elementen som utgör webbplatsen (sektioner och besökt innehåll, rutter), vilket gör att utgivaren i synnerhet kan förbättra Tjänsternas intresse och ergonomi.

ANNONSCOOKOR

Cookies är nödvändiga för att även icke-riktad reklam ska fungera korrekt, vilket gör att du kan konsultera kvalitetsmässigt redaktionellt innehåll på webbplatsen och i applikationerna utan ekonomisk kompensation.
Annonscookies gör det särskilt möjligt (i) att undvika upprepning av visningen av samma annons, även när annonsen inte är kopplad till dina preferenser, (ii) att granska, mäta annonslager och följa effektiviteten av reklam för syften med marknadsföring av annonsutrymme (iii) för att i realtid bestämma vilken reklam som ska visas enligt dina intressecentra med avseende på din senaste surfning på webbplatsen och applikationerna och på andra webbplatser för att (iv) hjälpa till att förbättra din navigering och göra det mer intressant samt att förbättra relevansen av de meddelanden som sannolikt kommer att skickas till dig har tidigare accepterat möjligheten, (v) att genomföra studier som tenderar att optimera presentationen av utgivarens erbjudanden.

UTÖVA DINA VAL PÅ DE COOKIES SOM UTGIFTS AV UTGIFTEN ELLER PÅ DETS NÄGNANDE 

Du kan ansluta till webbplatsen Youronlinechoices, som erbjuds av professionella inom digital reklam som är grupperade inom den europeiska sammanslutningen EDAA (European Digital Advertising Alliance) och som administreras i Frankrike av Interactive Advertising Bureau France. Du kommer alltså att kunna ta reda på vilka företag som är registrerade på denna plattform och som erbjuder möjligheten att vägra eller acceptera de cookies som används av dessa företag för att anpassa annonserna som sannolikt kommer att visas på deras terminal till informationen från den surfande användaren:  http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Vi inbjuder dig att läsa vår Villkor. För att kontakta oss vänligen använd det här formuläret.